Stadgar

Stadgar för Hembygdsföreningen Noraskog 

§ 1 Målsättning Föreningens mål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden samt vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.

§ 2 Uppgift Föreningen vill nå sitt mål bland annat genom att:
Främja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner
Aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljö­planering
Dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till Norabygden i nutid och i gången tid
Samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling
Organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden,
dess natur och historia
Samarbeta med inom kommunen verksamma organisationer med hembygdsinriktning

§ 3 Medlemskap och avgifter
Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som ansluter sig till föreningens målsättning och erlägger fastställd avgift. Medlemmar som på särskilt sätt främjar föreningens målsättning och dess uppgifter kan av styrelsen utses till hedersmedlem.
§ 4 Organisation, räkenskaps- och verksamhetsår
Föreningens verksamhet utövas genom årsmöte, styrelse och sammankomster. Räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
§ 5 Årsmöte
Årsmöte hålls senast den 1 april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse utsändes till medlemmarna senast två veckor före mötet. Varje medlem äger en röst.
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när föreningens revisorer så
begär, eller när minst en fjärdedel av föreningens medlemmar skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.
Om extra årsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar. Kallelse till extra årsmöte ska
utfärdas av styrelsen och skall delges medlemmarna per post, senast tre veckor
före mötet. I kallelsen ska bifogas handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas.

Tid och plats för ordinarie och extra årsmöte, bestäms av styrelsen.

 • Följande ärenden ska förekomma på årsmötet:
  Mötet öppnas
  Val av ordförande och sekreterare för mötet
  Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
  Val av två justerare tillika rösträknare
  Fastställande av röstlängd
  Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska redovisning
  Revisionsberättelse
  Fråga om ansvarsfrihet
  Val av ordförande för kommande verksamhetsår
  Fastställande av antal samt val av styrelseledamöter
  Val av två revisorer och två suppleanter
  Val av ledamöter till valberedning
  Fastställande av årsavgift för nästkommande år
  Verksamhetsplan och budget för innevarande år
  Behandling av styrelsens förslag
  Behandling av motioner som inlämnats till styrelsen senast den 31 december året innan årsmötet
  Övriga frågor
  Mötet avslutas

§ 6 Styrelse
Styrelsen som har sitt säte i Nora består av ordförande samt de ledamöter som årsmötet
beslutat enligt § 5, punkt 10. Antalet ledamöter, förutom ordförande, ska vara
jämnt till antalet och bestå av lägst sex och högst tio ledamöter.
Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år där halva
antalet väljs varje år.
Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen har rätt att till sig
adjungera en eller flera personer. Sådan adjungerad person har yttranderätt men
inte rätt att delta i beslut.
Styrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att
teckna föreningens firma.
Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid samman­träde ska
protokoll föras.
Styrelsen är beslutsför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.
§ 7 Revisorer
Föreningens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av föreningens angelägenheter ska årligen granskas av utsedda revisorer.
Föreningens räkenskaper ska tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till
revisorerna senast fyra veckor före ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse
ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisorer ska erhålla protokoll från styrelsens sammanträden.
§ 8 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte. Valberedningen
ska bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande.
§ 9 Protokoll
Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska justeras av tjänstgörande ordförande och av vald justerare.
§ 10 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut av årsmöte om
förslaget kungjorts i samband med kallelse. Förslaget kräver 2/3 majoritet av
närvarande röstberättigade medlemmars avgivna röster.
§ 11 Upplösning
Upplösning av hembygdsföreningen Noraskog kan ske genom beslut av
två på varandra följande ordinarie årsmöten med 2/3 majoritet. Upplöses
föreningen ska årsmötet besluta hur dess tillgångar ska disponeras.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter