Skrifter


Ej fullständig!
 
Under åren har flera olika skrifter med anknytning till bygden getts ut av hembygdsföreningen. Det är en angelägen sak att dokumentera och sprida information om sådant som rör bygden och dess historia. Kunskap om hembygden och de människor som levat och verkat här ger engagemang och känsla för hemtrakten.
 

Dessa skrifter som getts ut har sammanställts av 
Kulturgruppen inom hembygdsföreningen:


Gammóla - Dialektord      
Boken är en sammanställning av gamla ord och uttryck 
som använts och används i bygden. För att bevara 
bygdens dialekt till kommande generationer har denna 
ordlista sammanställts.

Redaktör Stig Anderback 

Fyra predikanter
Denna bok är en dokumentation av frikyrkorörelsens första tid i Gratianbygden 
och behandlar fyra av bygdens söner som i frikyrkans tjänst var verksamma 
inom Gratianbygden från ca 1910 och fram till slutet av 1940 talet.

Redaktör Kjell Johansson.


Vägar och stigar i Gratianbygden
Boken är en berättelse om de nya vägar som trampades upp allt eftersom ny bebyggelse uppstod i Gratianbygden. Stigarna gick mellan boplatserna, 
till fiskesjöarna och slåttermyrarna och så småningom till kyrkan i Dikanäs.

Bidrag från fem skribenter.


Portbron - den lutande bron
En unik dokumentation i text och bild om bygget av den första Portbron. 

Fotografierna är tagna av OF Johanssson och texten är sammanställd av 
Stig Anderback


Umnäsbygdens historia
Boken handlar om bebyggelsen och utvecklingen av Umnäsbygden, dvs. Umnäs och byarna omkring Umnässjön, alltifrån den första insyningen 1812 och fram till våra dagar.
 
Utgiven 1980 av en arbetsgrupp under


Den önskade kyrkan
Denna skrift handlar om hur kyrkan i Umnäs kom till, dess placering och invigning. De olika byarnas kapell är också kort beskrivet.
 


 

Förening:

Hembygdsföreningen Gratian

Skapad av: Marie Persson (2018-11-09 10:52:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Marie Persson (2018-11-09 11:01:26) Kontakta föreningen