Årsmötesprotokoll

Protokoll från Hellvi Hembygdsföreningens årsmöte 2014-07-20

§1 Mötets öppnande

Styrelsens ordförande hälsade samtliga deltagande medlemmar varmt välkomna till årets medlemsmöte. 43 medlemmar befanns vara med på 2014 års årsmöte.

§2 Val av mötesordförande och sekreterare

Mötet valde Lotte Nygren som ordförande och Inger Johansson till sekreterare

§3 Mötets utlysning

Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

Beslut: Ja mötet är utlyst enligt stadgarna

§4 Val av justerare och tillika rösträknare

Mötet valde Monica Snidare och Kerstin Ribeiro till justerare och rösträknare

§5 Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse

Under sista stycket i verksamhetsberättelsen skall följande ändras

Hide samfälld till Hide samfällighetsförening samt

Hellvi Bygdegårdförening till Hellvi skola bygdegårdförening

§6 Föredragande av kassaberättelse

Mötet godkände kassaberättelsen med en ändring av resultatet med 142,36kr

§7 Revisorernas berättelse

Mötet godkände revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2013-14

§8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 2013-14

Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för gällande verksamhetsår

§9 Val av ordförande för 2014-15

Mötet valde Lotte Nygren till ordförande för 1 år

§10 Val av styrelseledamöter för 2014-16

Jan Hagman                                             2år omval

Birgitta Wiberg                                        2 år omval

Kersti Jones                                              2år nyval

Gunilla Lindvall                                        1 år kvar på mandattid

Åsa Wiberg                                               1 år kvar på mandattid

Birgitta Forsblom                                     1 år kvar på mandattid

 

Styrelsesuppleanter                                                    

Rune Wallin                                              1 år omval

Inger Johansson                                        1 år omval

                            

§11 Val av revisorer för 2014-15

 

Revisorer

Annika Landin                                           1 år omval

Margareta Sundberg                               1 år omval

 

Revisorsuppleant

Laila Fagerlund                                        1 år omval

§12 Val av representanter till hembygdsförbundets stämma

Styrelsen väljer representanter under aktuell tid (april 2015)

§11 Val av valberedning för 2014-15

 

Valberedning

Kent Nyberg                                             1 år omval

Ulf Wiberg                                                1 år omval

§14 Fastställande av årsavgift för 2014-15

Mötet beslutade att nuvarande medlemsavgift gäller för kommande verksamhetsår.

100kr för enskild medlem och 200 kr för familj.

§15 Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2014-15

Mötet beslutade bifalla styrelsesens förslag till verksamhetsplan med ett tillägg.

Styrelsen stödjer den grupp som föreslås bildas med årsmötets mandat att undersöka om det är möjligt att hitta annan lösning än försäljning av Strandridargården till privatperson. Önskvärt är att Bungemuseet står kvar som ägare eller att annan institution som långsiktigt säkrar tillgängligheten för allmänheten och förvaltar Strandridargården som offentligt kulturarv.

§16 Behandling av motioner

Inga motioner är inkomna

§17 Övriga frågor

Diskussioner uppkom gällande

  • Hellvinytt. Går det att ersätta Hellvinytt endast digitalt, eller vill man ha skriften tryckt som den är idag även framåt?

Fler förslag framkom Ett är att lägga ut Hellvinytt på Hembygdsföreningens hemsida, på facebook och på mail.

Styrelsen tog till sig förslagen och kommer att arbeta för att Hellvinytt ges ut enligt mötets förslag.

  • Räcker det att kallelsen till årsmötet går ut i Hellvinytt eller behöver det dessutom skickas ut per brev till samtliga medlemmar?Mötet ansåg att det räcker med kallelsen till årsmötet i Hellvinytt (som ges ut till alla medlemmar)
  • Ska föreningen fortsatt ha brutet räkenskapsår?

Svaret från medlemmar är att man tycker så

  • Strandridaregårdens förestående försäljning
  • Mötet diskuterade och bad medlemmar som var intresserade av frågan skriva på ett upprop så att en arbetsgrupp skulle kunna bildas som kan arbeta med ärendet. Hans Forslund har gjort en hemsida där man också kan anmäla sitt intresse. Gruppen bildas inom Hellvi hembygdsförening och agerar med styrelsens och årsmötets mandat.  www.strandridaregarden.se

 

Lotte Nygren                                              Inger Johansson

Ordförande                                                     Sekreterare

Kerstin Riberio                                                Monica Snidare.

Justerare                                                         Justerare

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter