Om oss

Vi är Hede Hembygdsförening

Vi blev 2021 års Årets Hembygdsförening i Jämtlands Län och vi är en av sex

nominerade till Årets Hembygdsförening i Sverige. 

Heimbygdas Nominering lyder:

"Styrelsen i Heimbygda vill nominera Hede Hembygdsförening till Årets Hembygdsförening i Sverige 2021 med motivering:
Hede Hembygdsförening har trots ett tufft och annorlunda år lyckats öka antalet medlemmar i föreningen med 144 personer vilket är en ökning med ungefär 25 %. De har genom ett aktivt utåtriktat arbete lyckats rekrytera nya medlemmar lokalt, men även från övriga Sverige, Danmark och Tyskland.
Föreningen genomför nu en förstudie genom Leader för att, förhoppningsvis, kunna söka medel för byggnation av en större samlingslokal /arkiv senare under året. Lokalen är tänkt att fungera som en samlingslokal för alla invånare i Hede och tänkt som ett Per-Albin fjös, fast större. Som en del av förstudien har hembygdsföreningen anordnat ett antal öppna informationsträffar både digitalt och fysiskt utanför den lokala butiken för att få in synpunkter från så många som möjligt inför ett eventuellt bygge.
Medlemmarna i föreningen har restaurerat och renoverat mycket, bla totalrenoverat det gamla köket i Sockenstugan. Köket är nu ett fräscht och ändamålsenligt kök. Till ”Kyrkstugan ” har trappan rivits och tillgängligheten ökats genom att de byggt en ramp i trä så att även rörelsehindrade kan komma in och se de vackra takmålningarna från 1600-talet av Roland Johansson Öberg från Ulvön.
Hembygdsföreningen i Hede visar, genom sitt aktiva arbete med medlemsrekrytering och nya kreativa arbetssätt för att nå ut långt utanför den egna föreningen, att det är möjligt att växa och utvecklas som förening även under en pågående pandemi med många restriktioner för den ordinarie verksamheten. Genom att satsa på att öka tillgängligheten för rörelsehindrade och ta initiativet för en ny samlingslokal för alla föreningar i bygden är Hede Hembygdsförening ett gott exempel på en modern och demokratisk hembygdsrörelse som bidrar till hela samhället.

Heimbygda, 20210303"

 

 Vår hembygd: 

2020 hade vi 556 stycken medlemmar i föreningen, detta var en ökning med 144 medlemmar jämfört med 2019!

Hedebygden, eller tidigare Hede socken, omfattar ett antal byar:
Medskogen
Långå
Ransundet
Hede
Hedeviken
Råndalen
Särvsjön

Inom bygden finns tre fjällområden; Lillfjället, Särvfjället och Sonfjället, varav Sonfjället är känt för sin Nationalpark.

– Vår målsättning

Föreningens målsättning har formulerats i stadgarnas ändamålsparagraf. Svaret är för att:

– uppmuntra bygdens intresse för gamla seder och bruk
– arbeta för tillvaratagande av föremål, som finns bevarade och som har ett historiskt värde
– verka för sockendräkter och annat typiskt för bygden
– verka för att upprätthålla inarbetade traditioner på hembygdsgården
– värna bygdens miljö, dess kulturminnen, dess bygdenamn, natur och dess traditioner ur historisk och kulturell synpunkt, i såväl skrift som digitalt.
– verka för bildande av ett arkiv för skriftliga medier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordförande: 

Barbro Nässelqvist, 070- 369 10 86, [email protected] 

 

Vice Ordförande:             

Jan-Erik Svensson, 070-336 80 25,  [email protected]

 

Sekreterare: 

Klara Stephenson-Möller, 079-304 12 18, [email protected]

 

Kassör: 

Bertil Andersson, 070-269 22 85, [email protected] 

 

Ledamöter:

Kristina Lunnehed, 072-20 77 932, [email protected]

Karin Blomkvist, 070-27 27 920, [email protected]

Christer Hansson, 070-302 61 96, [email protected] 

Siw Fladvad, 073-158 43 14, [email protected]

Marie Backman, 070-390 06 96, [email protected]

 

Suppleanter:

John-Ove "Jonte" Mattsson, 070-603 40 75, [email protected]

Inger Hellström, 070-638 54 46, [email protected] 

Kenneth Wemhammar, 072-341 33 31, [email protected]

 

Valberedning:

Sammankallande

Irene Wallström, 070-036 72 08, [email protected]

Gunnel Kihlberg, 070-260 90 70, 

Gunilla O Englund 073-180 82 73, [email protected]

 

 


Kontor/Vaktmästeri:

Kent Kristoffersson, 072-730 08 27, [email protected]