Stadgar


Föreningens syfte och verksamhet
 

Föreningens syfte är att inom socknen aktivt verka för:
 

  1. Att inom socknen aktivt verka för att sprida kunskap om socknens historia och nutid samt att verka för en framtida utveckling.
  2. Att dokumentera, underhålla och bevara fornminnen, kulturföremål och kulturmiljöer.
  3. Att genom aktiviteter och sammankomster befrämja trivsel och samhörighet.
     

Medlemskap/avgifter

Medlemmar i föreningen är de som erlagt den av årsmötet bestämda årsavgiften.

Organisation
 

Styrelse
Föreningen skall ha en styrelse som består av minst fem ordinarie ledamöter. En ordförande, en sekreterare och en kassör väljs för en tid av ett år. Ledamöter väljs för en tid av två år.
Minst hälften av ledamöterna måste närvara för att styrelsen skall kunna fatta beslut.

Valberedning skall bestå av minst tre ledamöter som väljs på tre år.

Revisorer

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer som väljs på årsmötet.

Årsmöte skall hållas under årets första kvartal

Räkenskaper och årsredovisning
Styrelsen skall årligen sammanställa, och på årsmötet presentera en årsredovisning innehållande verksamhets- och kassaberättelse.

Stadgeändringar
Ändringar, borttagande och tillägg, av dessa stadgar får göras först sedan de godkänts av två på varandra följande årsmöten.

Upplösning
Föreningen får upplösas först efter ett beslut av två på varandra följande årsmöten.
Upplöses föreningen skall tillgångar, material och dokumentation tillfalla annan intressent inom Haurida socken som utses i samråd med Hembygdsförbundet.

Ikraftträdande
Dessa stadgar trädde ikraft 2000 och är justerade vid årsmötet 2019.

Förening:

Haurida Hembygds- och Fritidsförening

Skapad av: Lilian Bäckström (2016-05-28 09:21:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Haurida Hembygds- och Fritidsförening (2019-03-28 09:39:41) Kontakta föreningen