Våra Böcker


Kävlinges historia
av Anders Ödman
PRIS 200 Kr

Detta är berättelsen om hur Isälven hade gröpt ur en mäktig dalgång där de första människorna färdades längs ån. Flintredskap och härdar lämnade de efter sig. Stammarna samlades kring megalitgravarna och skogen glesnade. Bonden var bunden till sin jord. De mäktiga gravhögarna byggdes över ätternas kvinnor och män. Odlingen sög ut marken och bonden fick varje sekel flytta sin gård. På höjden ovan dalen byggde kuvlingarna sin by. Här blev de kvar. De hade lärt sig gödsling och träda. I åtta sekel byggde de byn med kyrka och gårdar. Ätten finns kvar som bilder i kyrkan. Stormannens kreatur drevs över vadet till marknaden i Lund, från fållan vid kullens fot. Under sekler donerades gårdar till kyrkor och kloster. De sista Herrarna försvann med sina kvinnor. Alla i byn bodde nu i annans hus. På bron stod kampen mellan det fria Skåne och kungens män. Krigen drev bort folket och brände gårdarna. Bron var en handelsled, härarnas mål och bygdens centrum. Med Faggot och Ahlströmer kom skiften och potatis. Odlingen ändrades och byn bröts upp. Gårdarna byggdes på fälten och småfolket satt på gatehusen. Där lutar denna berättelse om Kävlinges historia.

En spännande, lättläst och tänkvärd berättelse om en skånsk by, det beståendes förgänglighet och den kollektiva glömskan.

Kävlinges historia II
av Ragnar Hellborg
PRIS 150 kr

Detta är del II av bokverket om Kävlinges historia. Denna del berättar om järnvägens ankomst till Kävlinge och hur en stor Järnvägsknut växte fram. Redan några år in på 1900-talet hade totalt sex banor från olika håll byggts i Kävlinge. Utöver MBJ, järnvägen mellan Malmö och Billesholm, som passerar Kävlinge, anslöt en bana från Lund till Kävlinge, LKJ. Båda dessa banor invigdes 1886. Några år senare, 1893, anslöt banan från Landskrona till Kävlinge, LaKJ. Några år in på 1900-talet var det tid för ytterligare två banor till Kävlinge dels från Sjöbo, LKSJ, som invigdes 1906, dels från Barsebäck, KjBJ, som invigdes 1907. Knutpunkten var därmed fullbordad. Ett antal av industrierna i Kävlinge använde järnvägen för transport av gods till och från sina fabriker. Några av industrierna hade egna stickspår in på sina fabriksområden. Ett mycket viktigt gods fram till 1950-talets början var sockerbetor till råsockerbruket i Kävlinge. Omkring 100 fullastade öppna godsvagnar anlände, under betkampanjen, dagligen till bruket i Kävlinge. I en planerad del III av detta bokverk kommer byns industrier och själva byn att beskrivas mer i detalj.

Boken är förhoppningsvis intressant och lättläst och beskriver ett stationssamhälles tillkomst och utveckling i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Boken berättar hur byn utvecklades till en centralort under 1900-talet. Banorna från Barsebäck och från Sjöbo är borta sedan 1950-talet. Övriga fyra banor lever kvar och är sedan 1930- och 1940-talet elektrifierade. Banorna mot Landskrona och mot Lund är dessutom dubbelspåriga sedan 2000 (till Landskrona), 1997 (till Valkärra) och 2005 (ända till Lund). Dessa sträckor utgör en liten del av den moderna västkustbanan mellan Malmö och Göteborg/Oslo.

Kävlinges historia III
av Nils-Erik Winther, Ragnar Hellborg, Anders Ödman
PRIS 200 kr

Detta är del III av bokverket om Kävlinges historia. Det gamla Kävlinge förändrades. Enskiftet skapade en helt ny bygd där många av byns gårdar flyttades ut till sina marker. Nya lantbruksmetoder och nya redskap förändrade arbetet på marken. Den egentliga industrialiseringen dröjde i väntan på järnvägen som när den väl kom förde med sig nya människor och nya verksamheter till byn. Först kom stinsen och stationspersonalen med lokputsarna. Sedan kom sockerbruk, garveri, skofabrik och andra verksamheter som gav möjlighet för folk att flytta till Kävlinge för att arbeta. Bagerier, frisörer, affärer av allehanda slag etablerades och till och med en porträttmålare bosatte sig i byn. Befolkningen ökade så att husförhören blev ett stort problem för prästen och kyrkan räckte inte längre till. Nya gator anlades, ett ångmejeri byggdes i en rasande takt och i bakgrunden stod den legendariske Mortensen. Flera industrier och verksamheter etablerades under årens lopp varav de flesta nu är nerlagda, men några av arbetarna har delat med sig av sina industriminnen till kommande generationer.

Lilla Harrie och stora Örtofta
av Anders Ödman
PRIS 200 Kr

Detta är berättelsen om två byar som ligger längs en å. Den ena byn kallades Den lilla åkern i skogen och den andra, Nybygget vid vägen - den stora väg där stenen kördes från stenbrotten till domkyrkan. I Lilla Harrie stod bautastenarna tätt och i Väg-arp vilade örnarna sig på de resta stenarna på Örnkullen. Så bosatte sig en ny grupp människor på Tomten i oran - Örtofta. Deras uppgift kan ha varit att övervaka stenvägen och passagen över ån. Vid flottmansbron över Kävlinge å byggdes ett kapell. I Lilla Harrie fanns kungens fogde, ätten Thott och kyrkoherden, medan birketingshuset låg invid Örtoftagården. Omkring år 1500 byggdes Örtoftagården om till ett stenhus med vallgrav, medan adelsmännen sedan länge hade flyttat från Lilla Harrie. Väggarps by flyttades till slottets närhet. Örtoftaherren gav kyrkoherden en ny prästgård invid Väggarps kyrka och sitt nybyggda slott. Socknen kom nu att döpas om från Väggarp till Örtofta. Krigen ödelade, men samhällena återuppstod. Lilla Harrie mölla hade under åren olika herrar. I de danska räkenskaperna för Kongens Mølle kan driften följas i detalj. Verksamheter blomstrade ett tag och försvann igen. Skiftena gav två lantbruksmiljöer. En slottssocken och en bondesocken. Bönderna kivas i många år innan kyrktorn byggdes i Lilla Harrie, medan kyrkan i Örtofta revs och byggdes om på Grevens önskemål. Lilla Harries kyrkoräkenskaper ger en livfull berättelse om en kyrkans omvårdnad. Berättelsen om byarna slutar innan industrialismen skapade en miljö med mekaniska industrier och en stor kvarn i den ena socknen, medan en gigant inom den agrara livsmedelsindustrin anlades i det feodala landskapet invid Stambanan i den andra.

En divergerande, dynamisk och spännande utveckling presentera i denna bok om två byar i Harjager härad - Lilla Harrie och stora Örtofta.

Kan beställas via epost:
[email protected]
eller på hemsidan:
https://nya.hembygd.se/harjagers-harads/contact

Kan köpas ditrekt:
A-bokhandeln Center Syd, Löddeköpinge
Nilsson & Radio-TV, Mårtensg. 7, Kävlinge
Tel:046-732466
Hembygdsgården Annelundsg. 6, Kävlinge.
Vard. 12-16, Tel:0708-846231

Harjagers hembygdsförening: Bg-121-8874 och Swish: 123 041 25 51.

Förening:

Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening

Skapad av: Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening (2018-12-11 11:42:27) Kontakta föreningen
Ändrad av: Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening (2020-01-23 14:12:54) Kontakta föreningen