Våra byggnader

Historik

Under 1900-talets första årtionden försvann stora delar av den äldre bebyggelsen i Hamrånge. Hembygdsföreningen bildades därför den 19 juli 1931 för att försöka ”tillvarata det kulturella arvet från fädernas dagar”, främst i form av byggnader och föremål från det förindustriella samhället.

Den enda möjlighet som då stod till buds var att köpa in hotade byggnader och med frivilliga krafter flytta dessa till en hembygdsgård. Målet var att rekonstruera en gammal kringbyggd Hamrångegård.

År 1936 togs det första spadtaget för att lägga grunden till Sundsmarsgården. Denna hade inköpts 1934 av August Nordin i Sundsmar. Under årens lopp tillkom så de byggnader som av ålder hört till en bondgård.

På grund av brandrisken lade man i gammal tid rian, bastun och smedjan utanför själva gårdsplanen. Samma sak gällde härbret. Om gården drabbades av eld kunde man lättare rädda den dyrbara spannmålen. Samma planlösning gäller också på Hamrånge Hembygdsgård.

Sundsmarsgården
Huset uppfördes ursprungligen i Sundsmar mellan Axmarby och Gåsholma, efter rysshärjningarna 1721. 1934 köpte Hamrånge Hembygdsförening denna parstuga, som byggdes upp på nuvarande plats 1937. All inredning och alla inventarier är insamlade från olika gårdar i socknen. Skåpsängarna i köket är försedda med ryor i slarvtjäll. Några av vaggorna har längsgående medar, typiskt för ”över fäbodgränsen”. Av byggnadsdetaljer kan nämnas ytterdörren från sent 1700-tal och de vackra väggmålningarna.

Sundsmarsgårdens väggmålningar är utförda av en leksandsmålare vid början av 1800-talet.

Gamla kommunalhuset med portlider, mangelbod, textilkammare och vagnslider
Byggnaderna kommer från Vij och skänktes av kommunalnämnden i Hamrånge 1946. I kommunalrummet finns idag servering.  Mangelboden och textilkammaren har ingång från portlidret, liksom övervåningens skolsal och Isak Annas kammare.

 

Utställningslokal, ladugård och stall
Ladugården och stallet kommer från komministergården i Vij. Utställningslokalen är tillbygd på senare tid för att komplettera den kringbyggda gården.

 

Fäbodstugan
Inköpt från Johan Bohlin i Viksjö 1942. Den härstammar från Jon-Pers i Fors.

 

Fäbodladugård
Inköpt från Hedmans sterbhus i Sjökalla.

 

Smedja
Fullt användbar där smideskurser genomförs och ibland arbetas där, vid evenemang.

 

 

 

 

 

 

 

Spånhyvelhus Under åren  2008-2012 uppfördes på arbetsdagarna ett nytt hus för att bevara den spånhyvel som tidigare funnits på gården. Spånhyveln är i fullt brukbart skick och arbete pågår vid vissa evenemang.

 

Härbre
Flyttat från Tomtas i Hagsta

 

Ria med tröskvandring
Ursprungligen från Häckelsängs by.

 

Rökbastu

 

Dansbana
Uppförd med ideellt arbete som slutfördes 1986.

 

Spruthus
I Hamrånges samtliga små byar fanns spruthus med utrustning för att släcka bränder. Detta stod ursprungligen i Totra.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter