Stadgar


S T A D G A R

För HÄLSINGLANDS KRETS INOM GÄSTRIKE – HÄLSINGE HEMBYGDSFÖRBUND

Antagna vid årsmötet i Järvsö 2014

§  1

HÄLSINGLANDS KRETS AV Gästrike – Hälsinge Hembygdsförbund är en sammanslutning av de hembygds- och fornminnesföreningar inom Hälsingland, som vunnit medlemskap i kretsen.

§  2

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Hembygdskretsens uppgift är att tillvarata de anslutna föreningarnas gemensamma intressen utåt och ge stöd och ledning i mån av behov, för den fotsatta utvecklingen i sund och god riktning av den lokala hembygds- och fornminnesverksamheten.

Kretsen har vidare att inom Hälsingland bedriva och befrämja kulturmiljövård, hembygds- och landskapsvård, att genom utgivande av publikationer, genom kurser, föreläsningar och studiecirklar och på annat lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i hithörande ämnen.

Som ägare till Karlsgården i Bondarv och Bergmans skojegård på Harsen, har kretsen att handha alla ärenden som hör till gårdarnas förvaltning.

§  3

Hembygds- och fornminnesföreningar, samt övriga organisationer och privatpersoner som vill främja kretsens syften kan efter prövning av styrelsen vinna inträde i kretsen.

§  4

Varje särskild förening är i sitt arbete, inom var sitt område, fortfarande fullt självständig och fristående.

§  5

Kretsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av nio ledamöter, vilka årligen väljas av kretsens årsstämma, som därvid först utser ordförande för ett år, samt därefter åtta övriga ledamöter av styrelsen för en tid av 2 år. Första gången väljs fyra för 1 år och fyra för 2 år. Dessutom utses för en tid av 2 år lika många ersättare. Första gången väljs fyra för 1 år och fyra för 2 år. Två revisorer och två ersättare väljs för 1 år.

Styrelsen, som inom sig utser vice ordförande, sekreterare och kassör, sammanträder minst en gång om året på kallelsens ledamöter det på fordra. Styrelsen äger att inom sig utse arbetsutskott.

§  6

Kretsens  årsstämma  väljer fullmäktige till Gästrike – Hälsinge Hembygdsförbunds sammanträden, att tjänstgöra från årsstämma till årsstämma.

§  7

Kretsens räkenskaper avslutas med kalenderår och skall revision därav vara avslutad och berättelse till styrelsen avlämnad före maj månads utgång.

§  8

Varje till kretsen ansluten förening utser årligen var för sig till kretsens årsstämma ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, att vid kretsens sammanträden under året intill nästa årsstämma representera föreningarna och utöva deras beslutanderätt.

§  9

Uppgift om valda ombud och styrelseledamöter, samt kort redogörelse över det förflutna verksamhetsårets arbete skall före utgången av maj månad från varje förening insändas till kretsens sekreterare.

§  10

Till Kretsen ansluten organisation erlägger per medlem en årsavgift vilken fastställs å kretsens årsstämma.

§  11

Kretsens ordinarie årsstämma hålls å dag och plats som styrelsen bestämmer, dock före första oktober.

Extra kretsstämma äger rum, då styrelsen finner lämpligt eller sådan stämma för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av någon av medlemsorganisationerna eller av revisorerna.

Dag och plats för årsmötet skall senast en månad i förväg delges medlemsorganisationerna. De förslag från medlemsorganisationerna, som önskas behandlade på årsstämman, skall vara styrelsen till handa senast fjortondagar före stämman. Senast en vecka före årsstämman tillställs medlemsorganisationerna, genom kretsens sekreterare, föredragningslista, styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna kalenderåret samt revisorernas berättelse för samma tid.

Extra kretsstämma utlyses senast fjorton dagar i förväg.

Vid kretsens stämmor äger varje ombud en röst. Ombud, som är förhindrad att delta, företräds av suppleant från samma organisation. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då utslag fälls genom lottning.

VID ÅRSTÄMMA SKALL FÖREKOMMA:

1                             Stämmans öppnande

2                             Val  av ordförande och sekreterare för stämman

3                             Val  av två justeringsmän

4                             Frågan om stämmans behöriga utlysande

5                             Upprättande av närvarolista, tillika röstlängd

6                             Styrelsens berättelse över verksamheten under det gångna kalender året jämte redogörelse från utskott och kommittéer.

7                             Revisorernas berättelse för det gångna kalender året.

8                             Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9                             Behandling av förslag från styrelsen.

10                          Behandling av inkomna motioner.

11                          Fastställande av årsavgift för medlemsorganisationerna.

12                          Val av kretsens ordförande för  1 år

13                          Val av styrelseledamöter och ersättare för 2 år. Enl § 5.

14                          Val av två revisorer och två ersättare för 1 år.

15                          Val av fullmäktige till Hembygdsförbundet

16                          Val av kommittéer.

17                          Val av ombud jämte ersättare till Sveriges Hembygdsförbund.

18                          Övriga frågor.

19                          Avslutning.

§  12

Reseersättningar till fullmäktige, styrelseledamöter och revisorer, där de valts från kretsen, betalas av kretsen.

Ombud vid kretsen sammanträden erhålla eventuell ersättning för sina resekostnader av respektive föreningar.

§  13

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två kretsmöten, varav minst en årsstämma.

§  14

Beslut om kretsens upplösning  och om disposition av dess egendom, skall fattas vid två på varandra följande årsstämmor, och därvid biträdas av minst 2/3 av de röstande.

 

Förening:

Hälsinglands Hembygdskrets

Skapad av: Hälsinglands Hembygdskrets (2016-03-03 21:16:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hälsinglands Hembygdskrets (2018-12-11 10:11:55) Kontakta föreningen