Redovisning av EU fondmedel – vasstaksläggning Brystens uthus

Byte av vasstak Brystens uthus, Eftra

Hembygdsgården ”Brystens” består av boningshus, ladugård och friliggande lada och gården byggdes ca 1880 åt en smed. Gården stannade i släkten till år 1976 då de kvarvarande syskonen testamenterade den till Eftra hembygdsförening. Gården används av föreningen, i bostadshuset hålls möten och fester och i ladugården inrättades ett öppet arkiv 2010. Boningshuset har indragen el, men saknar vatten och avlopp. Samtliga hus har rödmålad panel och taken är belagda med strå.

På ladugårdens tak var stråtaket uttjänat och genom beviljat bidrag har ladugården fått ett nytt vasstak med ryggning av halm. Arbetet utfördes med hjälp av flera hantverkare inom kulturmiljövård under perioden 5/6-21/6 år 2017.

Kostnad  i ansökan 150 000 kr:

Landsbygdsprogrammet 97 500 kr
Länsstyrelsen Halland 37 500 kr
Egen insats 15 000 kr

Bilder före, under och efter restaurering:

Gamla vasstaket på Brystens hembygdsgårds uthus. Bild: Eftra hembygdsförening.

Vasstaksläggning pågår av takläggare. Bild: Eftra hembygdsförening.

Det färdiga taket. Bild: Eftra hembygdsförening.

Halländska hembygdsrörelsen och Eftra hembygdsförening tackar Landsbygdsprogrammets handläggare för det stöd och den rådgivning hembygdsrörelsen erhållit under projektansökningen samt Länsstyrelsen i Halland för den offentliga medfinansieringen som gjorde det möjligt att vårda Eftra hembygdsgård Brystens till gagn för allmänheten och för framtida generationer.

Tack Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling!