Landsbygdsprogrammet 2014-2020 – redovisning av Halländska hembygdsrörelsens projekt

Halländska hembygdsrörelsen redovisar på denna sida nedanstående projektstöd inom Landsbygdsprogrammet – kulturhistoriskt värdefulla byggnader – hembygdsgårdar. Dessa ansökningar har skett genom hembygdskonsulenten, Hallands Bildningsförbund.
I Halland finns även hembygdsförening som skött sina egna ansökningar och informerar på sina egna hemsidor om sina projekt.

Här nedan finns något om vilka kriterier som finns för projektstödet:

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader – hembygdsgårdar

Du kan få stöd om du investerar för att ta tillvara och vårda kulturhistoriskt värdefulla byggnader i form av hembygdsgårdar. Det kan till exempel vara hembygdsgårdar med trädgårds- och gårdsmiljöer som kan utvecklas till mötesplatser och turistmål.

Med hembygdsgård menas en eller flera byggnader som är öppna för allmänheten och som har ett historiskt värde och en social funktion för samhället. En hembygdsgård sköts oftast av en förening.

För att utveckla hembygdsgården som ett turistmål kan du även behöva investera i annat än själva byggnaderna. Det kan till exempel vara investeringar som förbättrar tillgänglighet och information för allmänhet och besökare d v s tillgängliggöra information för syn- eller hörselskadade, på olika språk eller exempelvis för barn på ett enklare sätt.

Du kan även få stöd för investeringar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader som finns på en annan plats än själva hembygdsgården men som ändå ingår i hembygdsgårdens verksamhet ex. kvarnbyggnader, gamla smedjor o s v.

Du kan få stöd om du investerar i:

De här utgifterna kan du få stöd för:

Läs mer om stödet på denna hemsida:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/stod/stodilandsbygdsprogrammet/investeringar/kulturhistorisktvardefullabyggnader.4.6ae223614dda2c3dbc4549f.html