I Varberg

Grimeton

Bäckaslätt skola

Ligger vid Grimetons kyrka längs vägen mot Mjöavad. Är en gammal skola från 1870-talet med äldre skolinventarier samt diverse samlingar från bygden. För visning kontakta Grimetons hembygdsförening.

Skolhuset i Grimeton

Gödestad

Gödestad gamla skola
Den ligger i kyrkbyn vid gamla vägen väster om kyrkan. Vindsvåningen disponeras av Gödestads hembygdsförening, som dessutom har tillgång till samlingssalen. Rikhaltig samling av handredskap och husgeråd. För visning kontakta Gödestads hembygdsförening.

Hunnestad

Huneborg hembygdsmuseum
Byggnaden är en f d bygdegård byggd 1913, och inköpt av hembygdsföreningen 1981. Fungerar även som hembygdsmuseum. Från Hunnestads kyrka tag vägen mot Varberg. I vägkrysset ca 1 km från kyrkan fortsätt mot Varberg. Huneborg på vänster sida. För visning kontakta Hunnestads hembygdsförening.

Huneborg

Kungsäter

Floa backe gård
Floa Backe ligger ca 1 km söder från kyrkan i Kungsäter. Byggnaderna är flyttade från Djupadal i Grimmared och är från 1700-talet. För visning kontakta Kungsäters hembygdsförening.

Floa backe gård

Lindberga

Lindberga kyrkstallar
Lindberga hembygdsförening sköter en rad gårdar. Bl a kyrkstallarna, med många inventarier, bl a likvagn, selar och gamla jordbruksredskap.

Bolsestugan
En stuga som finns i Trönninge längs vägen Varberg-Lindberg. Användes av hallandsmålaren och fotografen Severin Nilson som ateljé och är troligen från 1700-talet.

Bolsestugan

Klasa hembygdsgård och skvaltkvarn
Ligger 700 m från Lindberga kyrka mot Stamnared.

Klasa gårds manhus

Rya kvarn
Har anor från slutet av 1700-talet och användes in på 1920-talet. Nås från Platsaredskrysset, vägen mot Lindberg-Sällstorp.

Rya kvarn

Tiondeboden
Är en 1700-talsbyggnad belägen vid prästgården 200 m sydost om Valinge kyrka. Samlingar av jordbruksredskap, flintföremål, fåglar mm. För visning av samtliga byggnader kontakta Lindberga hembygdsförening.

Tiondeboden i Valinge

Rolfstorp

Rolfstorpsmuseet
Finns i Rolfstorps församlingshem. I källarvåningen disponerar hembygdsföreningen utrymme för sina samlingar, bl a en boksamling från det gamla folkbiblioteket. Intilliggande uthus och de gamla kyrkstallarna har också iordningställts som hembygdsmuseum. För visning kontakta Rolfstorps hembygdsförening.

Sibbarp-Dagsås

Emmas stuga
Ligger i Långanskogen ca 2 km väster om Ästad, är från 1800-talet. Manhus och uthus är sammanbygda. Ingång till ladugården direkt från köket. En del äldre föremål. Är byggnadsminnes-förklarad.

Backstugan i Dagsås
Är från 1860-talet  och var bebodd till år 1986. En del äldre föremål finns bevarade. Ligger ca 700 m öster om Dagsås kyrka. För visning kontakta av de båda kontakta Sibbarp-Dagsås hembygdsförening.

Skrape Finas backstuga

Skällinge

Clasa stuga
Är belägen i Bösarp, avtagsväg dit från vägen Skällinge-Valinge. Clasa stuga är ett bostadshus från 1930-talet, med inredning från samma tid, tre uthus som tjänstgör som hembygdsmuseet, bl a Mäshultsrummet och fotosamling. För visning kontakta Skällinge hembygdsförening.

Clasa stuga

Spannarp

Karingens gård
Ligger efter vägen Varberg-Dagsås, ca 1 km från Spannarpskrysset mot Dagsås. Är en 1800-talsstuga med inventarier och samlingar.

Karingens torp

Linbasta i Kärra gård
Är en torvtäckt inre basta, den s k kölnan samt av en yttre basta. För visning av de båda kontakta Spannarps hembygdsförening.

Linbasta i Kärragård

Träslöv

Träslöv smedja
Troligen uppförd år 1885. Förste smeden A Ljungberg överlät 1910 smedjan till smedmästare Carl Persson. 1911 byggde han nytt bostadshus intill smedjan. Byggnadskontraktet finns bevarat och utgör en fullständig förteckning över allt material som åtgick till byggnaden.

Smedjan gård

Eliasa gård
Är en 1700-talsgård i Södra Näs bestående av en kringbyggd gård med manhus och ladugård innefattande en del inventarier av äldre datum. För visning av de båda hembygdsgårdarna kontakta Träslöv hembygdsförening.

Eliasa gårds manhus

Tvååker

Galtabäcks Båtmuseum
Muséet är inrymt i gamla livräddningsstationen i Galtabäcks hamn. Här finns 12 halländska allmogebåtar i full skala, modeller mm. Öppet juli-augusti lör-sön kl 13-16. För information och visning kontakta Hallands Kulturhistoriska museum, tel 0340-828 30. Grupper hänvisas till museet.

Museet Galtabäck

Lille-Bengts hembygdsgård
Ligger vid vägen mellan Tvååker och Långås strax före korsningen med Morupsvägen, är hembygdsgård sedan 1982. Vinkelbyggnad, manhus, ladugård, loge och lada. Manhus från 1800-talet. Jordbruksredskap, maskiner, verktyg träskotillverkningsplats.

Manhuset Lille Bengts

Tyllered maltkölna och gårdssmedja
Ligger vid skogsbrynet intill Tyllered. Infart från Morupsvägen. För visning av de båda senare kontakta Tvååkers hembygdsförening.

Tyllered maltkölna

Veddige-Ås-Sällstorp

Vabrännastugan
Finns 1 km från Veddige samhälle, är en 1800-talsstuga. Till 1940 var stugan bebodd av en låssmed. Några av hans lås finns kvar.

Vabrännastugan

Skvaltkvarnar i Ulvatorpsbäcken
Ligger i Sällstorp. I dalgången finns ett flertal skvaltkvarnar bevarade. De är kulturminnen. Skylt finns.

Skvaltkvarn i Ulvatorpsbäcken

Derome-Ås kvarn
Ligger i Derome samhälle. Här finns ca 1000 föremål att bese. För visning av samtliga kontakta Veddige-Ås-Sällstorps hembygdsförening.

Derome-Ås kvarn

Värö-Stråvalla

Väröbacka hembygdsmuseum
Hembygdsmuseet är inrett i ålderdomshemmet Limagården, Väröbacka. Här finns allmogesal, domsal, skolsal och arkiv. Minnesrummet över Ivar Johansson (IxeJ), museets tillkyndare och samlare, visar en autentisk möblering av det stora rummet från hans hem i Björkebo

Sunvära kvarn
Ligger vid vägen Värö-Veddige. Kvarnen är en s k holländare med vridbar hätta. inrymmer kvarnutrustning. Är kulturminne sedan 1994. Skylt finns vid kvarnen.

Sunvära kvarn

Kerses gård
Är en liten gård vid infarten till Ringhals, i stort oförändrad sedan 30-talet. Har iordningsställts av Vattenfall och nyttjas gemensamt av Ringhals och Värö-Stråvalla hembygdsförening.

Kerses gård

Bua Fiske- och sjöfartsmuseum
Finns vid Bua hamn och öppnades år 1997. Dokumentation och föremål över fiske och båtbyggeri i Väröbygden. För visning av samtliga byggnader kontakta Värö-Stråvalla hembygdsförening.

Bua fiske- och sjöfartsmuseum