Om oss

Hur började det 1971?

 

Material är hämtat ur föreningens förste ordföranden Karl-Erik Johanssons skrift Halasjö Hembygdsförening, Blekinge år 1971-1981

Halasjö Hembygdsförening bildades den 17 oktober 1971 på förslag av undertecknad. Platsen var Borvidsmåla i undertecknads hem. Anledningen till sammankomsten var problem med myndigheter när det gällde att anordna någon form av lekskola i bygden.

Till interimstyrelse utsågs:

Ordförande    Karl-Erik Johansson

Vice ordf.       Torsten Johansson

Kassör           Viking Gabrielsson

Sekreterare    Lars Olin

Lena Ljungberg

Arne Svensson

Lena Sandell

Styrelsens första uppgifter blev att skriva stadgar och naturligtvis att värva medlemmar. Det skall villigt erkännas att föret var ganska trögt i början. Många kvällstimmar gick åt för medlemsvärvning under hösten 1971.

Det fanns ”kråkor” som kraxade i bakgrunden och ifrågasatte föreningens berättigande, men sedan vårt arbete börjat visa resultat under åren har de tystnat.

Till föreningens första årsmöte den 19 februari 1972 i NTO-lokalen, Halahult hade föreningen 100 medlemmar. Årsmötet var väldigt välbesökt. Axel Ingemansson från Mörrum,  talade om erfarenheterna som ordförande i Mörrums hembygdsförening.

Hembygdsgården.

Den nya styrelsens viktigaste uppgift var att tillgodose medlemmarnas behov av en tidsenlig samlingslokal. Förhandlingar upptogs med lokala ledningen av NTO-rörelsen Käcka viljor, med önskemål att inköpa NTO-lokalen i Halahult. Köpekontrakt  underskrevs till en summa av 24.000:-och hembygdsföreningen var fastighetsägare. Problem att låna pengar i ortens sparbank uppstod, men Föreningsbanken i Karlshamn ställde upp. Till god ekonomisk hjälp kom en fond från Bernt Mattsson. Stora problem uppkom för att lyfta pengarna, men brevväxling med domkapitlet i Lund avhjälpte problemen. Till stor hjälp var bl a pastor Bertil Håkansson i Åryd.

NTO-lokalen behövde renoveras och en byggnadskommitté bildades. Som sista ärende fick föreningen ett statligt lån beviljat på 82 000:-, varav 50 000:- utan ränta och amortering av ”Statens nämnd för samlingslokaler”.

Tillbyggnad av nytt kök med vatten och avloppsanläggning, nytt golv i stora salen, isolering och målning utfördes av Einar Andersson, Halahult. Samlingsrum på övre våningen utfördes ideellt. Lokalen invigdes av kommunalrådet Rune Malmros midsommarafton 1974 under högtidliga former.

Redan 1976 var det dags för ny invigning eller återinvigning, även då av kommunalrådet Malmros. Anledningen var en ny serveringsutbyggnad med förråd åt väster. För virke och arbetsinsatser stod medlemmarna själva. 1980 tilläggsisolerades östra väggen, en ny entré byggdes och en ny trappa monterades.

Värmesystemet kompletterades i februari 1980 med en värmepump av luft/luft typ, för att minska oljeberoendet. På hösten 1980 asfalterades gårdsplanen. Våren 1981 anlades nya rabatter

Nottastugan

Under den tid (1972-1973) när lokalen i Halahultrenoverades fick jag av en kollega, Rune Jonsson, Mörrum, tipset att undersöka om det fanns någon backstugegrund inom Halasjöbygden. Idén lades fram inom styrelsen, som tillsatte en backstugekommitté: Undertecknad, Kjell Johansson och Egon Bengtsson. Ambitionen var redan då att göra en rekonstruktion som för nutindens människor skulle visa en gången bondemiljö. Kommittén åkte runt och tittade på olika alternativ och fastnade (med styrelsens goda minne) för Nottestorpi Bökemåla.

Kontakter togs med landsantikvarien, Sven Edvin Salje och Blekinge museiförening i Karlskrona. Salje hjälpte oss med lån av fotografier. Kjell Johansson, Bökemåla, blev backstugebyggmästare sommaren 1973 med hjälp av många frivilliga krafter.

Den 23 september 1973 var det invigningsdag. Fd riksdagsman Rickard Svensson, Fridlevstad, invigningstalade och kulturnämndens ordförande Axel W. Andersson, Karlshamn, talade för kommunen. Det var en strålande vacker dag med väldigt mycket folk församlat och föreningen serverade kaffe.

Denna invigningsdag var också början tilllfortsatta serveringsdagar i Nottastugan. Redan sommaren 1974 satte öppethållandet igång med den då valda festkommittén. Folk kom och trivdes i den enkla miljön – serveringsbyggnaden bestod av runda slanor med presenningar på och vatten hämtades i krukor.

Med åren kompletterades anläggningen av uthuset, byggt av 4” timmer som knuttimrats av i huvudsak Georg Karlsson, Borvidsmåla. Vattenkällan renoverades, jordkällare rekonstruerades och en ny serveringsbyggnad med el och vatten byggdes.

En promenadstig anlades med hjälp av skogsvårdsstyrelsen, och grillplats samt vindskydd anlades vid Hemsjön. ….

En minnessten restes 1979 till minne av backstugetiden i Blekinge………

Avslutning

Det är min absoluta absoluta och innersta vilja att dessa tio års arbete av oss alla i vår hembygd skall även för framtiden visa sig vara fruktbärande och jag önskar Halasjö Hembygdsförening all lycka också i framtiden. Föreningsmedlemmarna har nu att värna om föreningens fortsatta framgång och att även i framtiden bevaka bygdens intressen.

Jag vill slutligen personligen tacka alla som på olika sätt bidragit till Halasjö Hembygdsförenings framgång under denna 10-årsperiod

TACK SKA NI HA!

Karl-Erik Johansson

Den som skrivit ner delar av skriften för att kunna läggas ut på Halasjöbygdens hemsida med Karl-Erik Johanssons godkännande är Ann-Louise Johansson 2006-03-19