Gustavsbergs Vänner

Gustafsbergs Fabrikers arkiv finns hos Riksarkivet

Gustafsbergs fabrikers AB arkiv Huvudarkivet
Arkiv , Gustafsbergs fabrikers AB arkiv
Om arkivet Förteckning

AB Gustavsbergs fabriker
Inledning
Porslinstillverkningen vid Gustavsberg påbörjades 1827 av grosshandlaren J H Öhman och kommerserådet J O
Wennberg. Företaget erhöll följande år bolagsform under namnet Gustafsbergs Fabriks Bolag. 1852 förvärvades fabriken av handelshuset Godenius & Co i Stockholm. Även sedan en ny bolagsbildning, AB Gustafsbergs Fabriks Intressenter, kommit till stånd 1875, kvarstod Samuel Godenius som dominerande aktieägare.

1869 inträdde Godenius måg Oscar Wilhelm Odelberg som disponent. Perioden 1852-1937 står således namnen Godenius och Odelberg bakom företagets drift – Samuel Godenius (1806-91), Oscar Wilhelm Odelberg (1844-1924),
Axel S W Odelberg (1873-1950) och Victor J V Odelberg (1875-1951).
1937 övertogs företaget av Kooperativa Förbundet.

Arkivet deponerades i mars 1970 i riksarkivet utan andra förbehåll för tillgängligheten än riksarkivets prövning (dnr 603/J 1:1970). Tillstånd har därefter givits för utgallring av fakturor och ordersedlar 1932-36, utländska fakturor 1902-33, verifikationer till huvudkassan 1919-37 och inkomna offerter m.m. 1912-32 (dnr 701/X 2:1971). Genom dessa gallringsåtgärder samt buntningar har arkivets storlek nedbringats från c:a 110 hm till c:a 80 hm. Smärre delar av arkivet är mer eller mindre svårt vattenskadade. Kartor och ritningar har överförts till kart- och planschavdelningen.

Arkivet omspänner i princip tiden 1828-1937, dvs från grundandet i bolagsform fram till övertagandet av KF. Delar av grosshandelsfirman Godenius & Co’s (1812-78) arkiv har medföljt Gustavsbergsarkivet (bihang 1 till förteckningen), sannolikt en följd av någon form av gemensam kontorslokal under Godenius-perioden. Handstilsjämförelser visar också att åtminstone viss kameral personal varit gemensam under årtiondena närmast efter 1850-talet. Strödda volymer i serierna reskontra och journaler bär felaktigt Godenius & Co’s namn. Fragment av grosshandelsfirman Adolf Fredrik Godenius (1812-34) arkiv ingår som bihang 2.

Till arkivet hör också Odelbergska papper (bihang 3) – observera härvid Godenius-Odelbergska samlingen i Stockholms stadsarkiv – samt ett mindre arkiv från Värmdö brobyggnadsbolag (bihang 4).

Föreliggande förteckning ersätter helt den provisoriska översiktsförteckningen från september 1970.

Riksarkivet i januari 1972

Leif Gidlöf

– – – – – –

Efter att ytterligare material från Gustavsbergs fabriker AB har lämnats till Riksarkivet vid flera tillfällen har förteckningen uppdaterats och omfattar nu handlingar till och med 1996.
Det som har lämnats in har varit oordnat. Det har nu ordnats och har lagts till befintliga serier eller i nya serier som lagts till förteckningen.

Av protokoll från senare år finns få original i arkivet, det mesta är kopior.
Korrespondens finns i huvudsak i E-serien. Inkomna handlingar har sedan tidigare ordnats i E I. E II innehåller både inkommande och utgående korrespondens samt ibland även interna meddelanden. Interna meddelanden finns även i B III. Den mesta korrespondens samt interna meddelanden som är bevarad i arkivet tycks vara VD:s samt ekonomiavdelningen och enstaka volymer med informationsavdelningens handlingar.

Silikos (som även kallades stenlunga eller stendammslunga) var ett stort problem, orsakat av kvartshaltigt damm, för dem som arbetade inom den keramiska industrin och inom gruv- och bergshanteringen. Handlingar rörande silikosutredningen finns i vol FIX:26. Detta innehåller personuppgifter och är därför tillståndsbelagd. I samma volym finns även enstaka polisrapporter.
Särtryck rörande silikosutredningen har ordnats tillsammans med övrigt särtryck och pressklipp.

Kartor och ritningar har fortsatt ordnats i kart- och ritningssamlingen. Kontakta kart- och ritningsavdelningen. Enstaka kartor och ritningar har dock ordnats i F-serien, ämnesordnade handlingar.

Handlingar som tidigare ordnats i bihang 1-4 har nu ordnats som underarkiv. Tidigare bihang 5 (1 vol.) har lagts till serie Ö I i huvudarkivet.

1937 såldes fabriken till KF, VD vid fabriken blev Hjalmar Olson.
1947 fanns fyra fabriker respektive fabriksavdelningar på Gustavsberg: Hushållsporslinsfabriken (HPF), Tekniska porslinsfabriken (TPF) med tillverkning av sanitetsporslin, hög- och lågspänningsisolatorer och el-porslin, Badkarsfabriken (BKF), som då var under uppförande, samt tillverkningen vid den då nya plastavdelningen.
Dessutom fanns en mekaniska verkstad, elektrisk verkstad, snickeriverkstad och muraravdelning, kemiskt laboratorium och konstruktionskontor för verktyg och specialmaskiner.
Förutom fabrikationen omfattade verksamheten även skogsbruk, lantbruk och kreatursskötsel, mejeri, handelsträdgård, såg och snickeri samt rederi.

I Gustavsbergs fabriker ingick så småningom flera divisioner, bl a VVS, plast (Gustavsberg division plast i Borås övergick 1987 i eget bolag under namnet Idealplast), och Perfecta (från 1980).
1987 sålde KF hushållsporslinsfabriken till finska Wärtsilä.
1991 såldes porslinstillverkningen till Hackman, som 1994 lade ned tillverkningen i Gustavsberg och flyttade delar av verksamheten till Rörstrand och Arabia.

Förutom det arkiv som finns bevarat hos RA finns det dessutom möjligheter att hitta material på andra håll. Material rörande samhället Gustavsberg, varav en stor del är foton, finns hos Värmdö kommun. Fotografier och handlingar rörande konstnärer och den konstnärliga verksamheten finns i Nationalmuseums arkiv. Där finns också priskuranter och produktinformation.

November 2006
Christine Sundby

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter