Gustavsbergs Vänner

Trygghetsboende vid Gustavsgården

Trygghetsboende vid Gustavsgården.

Samråd om en ny detaljplan för att bygga ett trygghetsboende på Gustavsgårdens parkeringsplats pågick t.o.m. 2016-08-12. Planhandlingarna finns på kommunkontoret i Skogsbo och på kommunens hemsida. Länken till planhandlingarna finns här.

Omedelbara invändningar är att alla parkeringsplatser för besökare tas bort och att problemen med angränsade vägar inte löses. De p-platser som finns kvar är för de anställda och boende. I fabriksområdet bygger man parkeringsplatser under mark, vilket man även kunde göra här. Den smala backen från Villagatan där det inte går att möta en buss finns kvar liksom kyrkogårdsvägen som saknar gångbana och belysning. Gustavsbergs Vänner har därför föreslagit:

  1. Öka antalet byggrätter genom att höja möjlig våningshöjd till VII.
  2. Bredda Kyrkogårdsvägen och förse den med belyst gångbana
  3. Återskapa fler p-platser i närområdet bl.a. vid Boulebanan utmed vägen och garage under husen.
  4. Tillskapa gång och cykelväg ned mot Kvarndammen/Charlottendal
  5. Bygg en damm med vattenspegel och våtmark som utjämningsmagasin för dagvattnet

Klicka på bilden så förstoras den.

Fotograf: Värmdö kommun

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter