Gustavsbergs Vänner

Strandvik – från Blomkulan till Kalsongsberget

Samråd för detaljplaneförslag över Farstavikens norra strand (Strandvik) har genomförts men markägaren JM har motsatt sig att överlämna grönområdet mellan Strandvik och Skräddarviken till kommunen. Därför har planarbetet avbrutits.

1. Strandvik plankarta östra (Ekedalsvägen, Strandvik, Haga, Solhem, Båtvarvet).

2. Strandvik plankarta västra (Kalsongberget).

3. Plan- och genomförandebeskrivning.

4. Illustrationskarta.

5 Miljökonsekvensbeskrivning.

6. Miljöteknisk markundersökning.

7. Strandvik – inventering av kulturvärde.

8. Dagvattenutredning.

9. Program för detaljplan.

10. Bullerutredning.

Gustavsbergs Vänners remissvar (samrådsyttrande) 2012-09-17.

Länsstyrelsens yttrande över Strandvikssamrådet 2012-11-29.

Därefter ändrade sig kommunen och begränsade planområdet till att enbart omfatta Strandvik med granntomter (Solhem, Haga och det nedbrunna huset på Ekedalsvägen. Grönområdena får kvarstanna i JM:s ägo med  förhoppning om framtida exploatering.

Nytt förslag till bebyggelse vid Strandvik 2013.

Gustavsbergs Vänners remissvar finns här.

Kommunfullmäktige fastställde detaljplanen utan att ta Gustavsbergs Vänners remisssvar i beaktande.

Bostadsrättsföreningen Östra Ekedal och ett antal privatpersoner överklagade detaljplanen till länsstyrelsen, som avslog överklagan. Här finns Länsstyrelsens avslag av överklagan.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter