Gustavsbergs Vänner

Planprogram för trafikcentrum vid Ingarökrysset

Samrådsyttrande över planprogram för Ingarökrysset

Synpunkter i sammanfattning:
1. Vi anser att en modifierad ruterlösning är att föredra.
2. Bussar från till och från Värmdö skall inte behöva köra upp på ramper för att passera Gustavsbergsvägen/Ingarövägen i samma plan, utan framföras under denna väg.
3. Det är bra att Ingomacken flyttas söder om 222-an.
4. Påfarten från Ingarö på 222-an österut mot Värmdö kan i huvudsak ligga kvar, dock bör påfarten flyttas något österut så påfartskurvan rätas.
5. En rondell bör finnas vid brons norra fäste för att öka säkerheten.
6. En ny ramp väster om bron bör byggas för avfart från 222-an mot Ingarö Busstrafiken behåller nuvarande avfart för att kunna stanna vi den nya busshållplatsen under bron.
7. Busstrafiken mot Ingarö och Gustavsberg ligger kvar i nuvarande läge med en ny hållplats strax före bron.
8. En ny bro för gångtrafikanter byggs intill västra sidan av bron.
9. En ny bro för cyklister byggs intill östra sidan av bron.
10. Fler infartsparkeringsplatser tillskapas på Gustavsbergsvägens östra sida.
11. 110 kV kraftledningen måste markförläggas genom planområdet.

Fördelar
Fler bytesmöjligheter för kollektivresenärer tillskapas. Det blir attraktivare att åka kollektivt med fler alternativa bussavgångar och fler infartsparkeringsplatser. Dock motsätter vi oss att göra dessa till betalparkeringar, vilket står i strid med syftet att få fler att åka kollektivt.

Nackdelar
Det antyds att OKQ8-macken skall flyttas ut till Ingarökrysset, men inget om var Ingo-macken skall placeras. Vi anser att OKQ8-macken i Gustavsberg har en bra placering och är en viktig serviceinrättning i Gustavsbergs samhälle. Likaså motsätter vi oss den antydda tanken att bebygga Ekvallen med bostäder. Denna idrottsanläggning har också en bra central placering i Gustavsberg med god tillgång till parkeringsplatser. För isbanan finns det andra kylmedia än ammoniak att tillgå. Vid Ingarökrysset kan tillkommande idrottsanläggningar t.ex. simhall och bandyhall förläggas med hänsyn till kommunens expansion.
Övriga synpunkter
Hålluddsavfarten bör byggas om så att tung trafik till Villeroy&Bochs monteringsfabrik använder denna i stället för infart via Leveransvägen.

Gustavsberg 2017-08-22
Gustavsbergs Vänner
Affi Stork       Mats Björkman

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter