Gustavsbergs Vänner

Munkmora – tre punkthus vid Skyttevägen

Detaljplaneförslag för att bygga tre punkthus vid Skyttevägen i Munkmora.

På kommunstyrelsemötet 2012-10-10 beslutar man att sätta igång en detaljplaneändring för Munkmora. Syftet är att bygga två höghus med hyresbostäder.  I december 2014 är detaljplanen färdig för samråd men nu är det tre punkthus som föreslås.

Planförslaget innefattar totalt ca 115 bostäder i Munkmora. Planområdet utgörs av två delområden, ett vid Markörplan i söder och ett vid Skyttevägens vändplan. I södra delen föreslås två punkthus, ett på 6 våningar och ett på 10 våningar. Husen placeras dels på samma plats som en nuvarande lägre affärslokal och dels på naturmark. Den mark som idag är torg och ägs av Värmdö kommun föreslås övergå till VärmdöBostäder och bli en ny bostadsgård. Den stora parkeringsytan invid Markörplan föreslås istället bli allmän plats med torg och aktivitetsyta. I norra delen föreslås en byggnad på 10 våningar på mark som delvis är parkering, och delvis naturmark. Parkeringar föreslås fortsättningsvis som markparkeringar och som parkering i garage.

Planen omfattar även den bussgata som förbinder Skyttevägens vändplan med Meitens väg i väster. Denna har idag inte planstöd utan är anlagd på parkmark. Planen möjliggör även plats för en gångbana längs bussgatan. Kopplingen kommer även fortsättningsvis vara bussgata och stängd för övrig trafik. Den mark som berörs i planen tillhör idag VärmdöBostäder och Värmdö kommun.

Fotomontage: Värmdö kommun - Punkthus vid MunkmoraFotograf: Fotomontage: Värmdö kommun - Punkthus vid Munkmora

Illustration av detaljplaneförslag för Munkmora

Gustavsbergs vänners remissvar på samrådet finns här.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter