Gustavsbergs Vänner

Kvarnbergsterrassen

Kommunstyrelsens planutskott (KSPU) behandlar onsdag 18/2 ett OmstartsPM för Kvarnbergsterrassen där man erkänner tidigare planeringstabbe  att bebygga den mörka norrsluttningen av Kvarnberget med en bullrig väg alldeles nedanför.  Nu vill man bygga höghus uppe på berget.  OmstartsPM-et finns här.

Tidigare beslut i frågan finns här nedanför:

M-huset, vars namn kommer från att det var det mellersta huset av tre planerade längs Bagarvägen, invigdes 1966. Det var byggt på den plats där det tidigare fanns ett bageri

Bageriet vid Bagarvägen

och en taxistation. På andra våningen till vänster inrymdes biblioteket som fick större lokaler än vad som var fallet i den tidigare lokalen i Mariaplan.  Sven Wahrenberg (S) som då var biblioteksstyrelsens ordförande lär på eget initiativ ha låtit sätta upp skylten med kommunens vapen mitt på husets långsida. Här finns invigningsreportaget från tidningen Gustavsbergaren.

M-huset från 1966 rivs – en årsring försvinner för alltid

Kommunstyrelsens Fastighetsutskott [Anders Bergman (FP), Max Ljungberg (MP), P-O Fransson (KD), Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S)] beslutade riva M-huset 2011-09-21.

Kommunstyrelsen [Lars Erik Alversjö (M), Peter Frej (M), Marie Bladholm (M),  Anders Bergman (FP), Stefan Dozzi (KD), Max Ljungberg (MP), Malin Åberg Aas (MP),  Lars Bryntesson (S), Annika Andersson Ribbing (S), Andrine Winther (S), Charlie Hansson (S)] bekräftade beslutet 2011-10-12.

Kommunstyrelsens beslutade att
1. Samhällsbyggnadskontoret ges i uppdrag att riva M-huset, del av
Gustavsberg 2:2, för att ge plats för framtida nybyggnation inom
framtidens Gustavsberg.
2. Rivningsarbetena finansieras inom projektet Centrala Gustavsberg.
Ärendebeskrivning
Förvaltningen har föreslagit att M-huset ska rivas. Huset har på senare tid
nyttjats som evakueringslokal för bl.a. socialkontoret under renoveringsarbetena
av Skogsbo 2. Renoveringen av Skogsbo 2 är nu avslutad och M-huset
är tomt på hyresgäster.
Byggnaden har i dagsläget ett eftersatt underhåll och har under en period
inte underhållits med anledning av att den ska ge plats för nya byggnader
kopplade till projektet framtidens Gustavsberg.

Det framgår inte att huset uppenbarligen har ett värde vars avskrivning också måste belasta projektet Centrala Gustavsberg.

Bygg-. Miljö- och Hälsoskyddsnämndens ordförande Erik Pettersson (M) fattade ensam på delegation beslut om rivningslov 2012-04-17.

Innan någon fastställd detaljplan inbjöds byggföretagen att lämna anbud på projektet. PEAB vann denna markanvisningstävling för  Kvarnbergsterrassen.

PEAB reviderade sitt anbud bl. a. genom att tillföra två nästan runda hus som skulle referera till Olof Thunströms Runda Hus som tillsammans med Gustavsbergs Kyrka förminskas genom den dominerande Kvarnbergsterrassen. Observera att den nya bebyggelsen kommer att uppföras så nära Runda Huset som på dess besöksparkering. PEABs reviderade förslag som väl kommer att ligga till grund för det kommande detaljplaneförslaget finns här.

PEAB har option t.o.m. 2013-06-30 att ensam förhandla med kommunen om att exploatera Kvarnbergets norrsluttning där tidigare M-huset låg. Kommunen är mitt uppe i planarbetet. Peab är med som part och har fortfarande option på att bygga i området. Utöver bostäder ska det anläggas en park i området samt att få till en fungerande trafiklösning. Förvaltningen arbetar vidare med trafiken i området. Hur trafiken löses kommer ha inverkan på hur bostäderna på Kvarnbergsterrassen utformas. Bebyggelsen kommer inte att se ut som det förslag som redovisades i samrådshandlingarna(!) Det konkreta resultatet hittills är således att M-huset har rivits, en fastighet som idag skull kosta åtskilliga 10-tals miljoner att uppföra. Sedan har det blivit en infartsparkering av p-platserna längs Bagarvägen.

PEAB:s option att bebygga Kvarnbergets nordsluttning har förlängts med 1 år med hänvisning till att kommunen inte tänkt på att lösa trafikproblemen annat än genom att göra vägnätet smalare och ta bort busshållplatserna så att busstrafiken stoppar all trafik när passagerare skall kliva av eller på. En helt ny skiss till bebyggelse presenteras med flera nya vägar och annan bebyggelse kring centrala parken med hänvisning till att man inte tänkt på hur trafiken skall lösas. Observera hur krångligt trafiken skall gå mellan norra Gustavsberg och Ingarökrysset. Den största delen av trafiken kommer med all sannolikhet att välja gamla Värmdövägen mellan kyrkan och Kyrkettan.  Mitt i nuvarande park vill man bygga ett högt hus som kommer att förminska Runda Huset, Gustavsbergs kännemärke. Skissen finns här.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter