Gustavsbergs Vänner

Lovisa Wallgren – Allt möjligt hus i Gustavsberg – Aktivitetsfabriken (HPF)

Lovisa Wallgren – Allt möjligt hus i Gustavsberg – Aktivitetsfabriken (HPF)

Aktivitetsfabriken

Aktivitetsfabriken undersöker flera frågeställningar. Främst; vad är en flexibel byggnad? Med följdfrågorna; hur skapar man en flexibel byggnad och vad är fördelarna med en sådan? Dessutom frågorna kring hur man kan förhålla sig till och möta en befintlig gammal byggnad?

Vad är en flexibel byggnad?

En byggnad som kan motta förändringar i behov.Både tillfälliga förändringar under dagen men också förändringar under längre tid. En flexibel byggnad ska inte vara statisk, aktiviteter och funktioner ska kunna svälla, krympa och flyta utanför sina gränser. En flexibel byggnad ska också möjliggöra och uppmuntra oförutsedda aktiviteter och situationer.

Hur skapar man en flexibel byggnad?

Att bara skapa en stor generell yta är inte svaret, eftersom detta bara skulle tillåta vissa aktiviteter som passar för sådana ytor. Olika typer av ytor, rum och situationer måste ändå skapas för att en större mängd av olika aktiviteter och funktioner ska kunna rymmas. Kan lösningen vara att skapa rum som inte känns så extremt anpassade till en viss typ av aktivitet, även om det till största delen är just den aktiviteten som sker i rummet? Detta skulle kunna få rummet att inte kännas så kopplat till aktiviteten. Aktiviteten känns mer tillfällig och det känns inte konstigt att även andra aktiviteter kan få sippra in. Om flera olika rum som rymmer olika aktiviteter har ett gemensamt uttryck och tycks hänga ihop får man intrycket av att även aktiviteterna inte måste vara så låsta till ett visst rum utan skulle lika gärna kunna flyta in i varandra. Om dessutom gränserna mellan dessa ganska likartade rum inte är alldeles slutna utan istället låter rummen relatera ganska intimt till varandra stärker även det intrycket av att rummet och aktiviteten inte är så starkt sammankopplade. Sammantaget känns hela byggnaden som en egen stark karaktär som skulle kunna hysa vad än samhället önskar.

Vad är fördelarna med att inte låta aktiviteter och funktioner vara så kopplade till ett visst rum eller en viss yta?

Självklart finns det vissa aktiviteter som kräver avskildhet eller isolering, men många aktiviteter kan snarare dra nytta av att samexistera sida vid sida. Antingen kan de dela på samma faciliteter, resurser eller rumsliga kvaliteter vilket spar på resurser. Eller så kan de olika aktiviteterna eller funktionerna snarare influera, inspirera eller komplettera varandra. En stillsam eller monoton aktivitet kan vitaliseras genom nära kontakt med en flödande aktivitet. Nya idéer kan födas i oväntade möten mellan olika aktiviteter. En struktur som underlättar att olika aktiviteter kan växa eller krympa kan ta hand om förändringar enklare. Både förändring i aktiviteter under dygnet och förändring under längre tid. Strukturen blir flexibel utan att nödvändigtvis behöva ha flyttbara väggar. På samma sätt som man i stadsbyggnad ofta pratar om att nätverksstrukturen är den mest ekonomiskt och socialt hållbara stadsstrukturen, där olika funktioner och områden inte är fasta i sin form utan lätt kan flyta in i varandra och influera varandra, är även samma principer gynnsamma i mindre skala och speciellt för offentliga byggnader där huvudfunktionen är att mötas, utbyta idéer, inspireras och uppleva nya ting. Ju fler otydliga gränser och flexibla ytor där dessa möten kan ske ju bättre.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter