Guldrupe Kyrka och Församlingshem


Guldrupe Kyrka och Församlingshem

Innan stenkyrkan byggdes fanns här en stavkyrka. På Gotlands museum finns bevarade plankor, rikt dekorerade med drakslingor och runstensornamentik. De har daterats till ca 1050. Omkring 1160 byggdes koret i romansk stil. Det revs i början av 1200-talet. Cirka 1170 – 1180 byggdes långhuset. Omkring 1210 uppfördes tornet och runt 1250 tillkom koret och sakristian.

Före reformationen 1517, då Sverige var katolskt, tillbads Gud via helgonen och kyrkorna pryddes av helgonfigurer av trä. Den enda som finns kvar i Guldrupe kyrka är helgonbilden av Sankt Olov, tillverkad någon gång mellan 1250 och 1325. På Gotlands Museum finns ytterligare en skulptur. Den föreställer troligtvis kyrkans skyddshelgon Sankt Dionysios. Den är daterad till 1330-1370.

Dopfunten är tillverkad under 1100-talet, troligen av en stenmästare som kallas Byzantios. Predikstolen köptes från Vänge 1776 och är tillverkad på 1600-talet. Sakramentsskåpet i koret är original från 1200-talet. I koret finns en runristning som berättar att Botolfar Krasse han köpte mässhake-linne … Kyrkklockan tillverkades 1924 hos K.G. Bergholtz & Co i Stockholm.

Källa: Informationsskriften  Guldrupe Kyrka, Vänge församling.

2005 Gjordes en yttre renovering av kyrkan i regi av Samfälligheten för vård av Gotlands kyrkor. Innan dess hade en renovering genomförts 1965.

Guldrupe är inte längre en egen församling utan uppgår i Vänge församling med sockenkyrkorna Vänge, Guldrupe, Buttle, Viklau, Sjonhem och Halla.

2015 gjordes en gravstensinventering på Guldrupe kyrkogård som sen registrerades i Sveriges Släktforskarförbunds hemsida. I www.genealogi.se/faktabanken finns, under Gravstensinventeringen, uppgifter och foton av gravstenarna sökbara. Jämfört med andra socknar finns relativt många Svenskbybor begravda på Guldrupe kyrkogård.

Till Guldrupe kyrka hör även församlingshemmet strax öster om kyrkan. Det är den gamla sockenskolan. Undervisningen lades ner där i mitten av 1950-talet. Skolan tillhörde då Romaklosters kommun. Dåvarande kyrkoherden i Vänge Pastorat (Vänge, Guldrupe, Buttle) såg då till att kyrkan fick köpa skolhuset, med tillhörande uthus, av kommunen för en krona. Nu används lokalerna av kyrkan och hembygdsföreningen till möten och sammankomster och går även att hyra vid t.ex. minnesstunder vid begravningar eller andra familjesammankomster. Under våren installerades ett nytt kök i undervåningen vilket underlättade vid servering på sammankomsterna. Lokalen är ansluten till traktens optiska fibernät. Korttidsuppkoppling till internet går att göra för t.ex. en dag. Utrustning i form av projektor, duk och router finns.

I "skolans" uthus förvarar hembygdsföreningen de bord och bänkar som lånas/hyrs till sommarfester samt dansbanan. Där har också hembygdsföreningen sin samling av gamla bruksföremål och kyrkan har där den gamla likvagnen och en del andra gamla inventarier.

Gammal borrsväng med lösa borrar. Ur föremålssamlingen

Förening:

Guldrupe Hembygdsförening

Skapad av: Guldrupe Hembygdsförening (2017-07-02 22:08:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Guldrupe Hembygdsförening (2017-12-10 18:47:31) Kontakta föreningen