Västerby


Västerby komministerboställe.

Som namnet antyder ligger Västerby i Guldrupes västra del, på vägen mot Hejde. Fastigheten, som omfattar ca 300 hektar, ägs av Svenska kyrkan och förvaltas av Visby stifts egendomsnämnd. Åkermarken är utarrenderad till socknens lantbrukare. Vid Västerby har det varit ett boställe under lång tid. Enligt Revisionsbok för Gotland 1653 var Wästerby 1 hemman om 10 markelej, hafer åker till 8 tunnland, äng till 36 mans slätt, ag i Lundsmyr, 6 hagar till 9 hästar och god skog. Michel Persson, som var kyrkvärd, var brukare då. Senare under 1600-talet blev hemmanet indraget till staten, eller ”Kronan” som det hette på den tiden. Ägaren hade inte mäktat erlägga den skatt som fordrades. Fastigheten har aldrig varit föremål för några skiften och är intakt till ytinnehåll sedan 1700-talet.

I slutet av 1690-talet blev det beslutat att pastoratet, med Vänge, Guldrupe och Buttle församlingar, med en kyrkoherde bosatt i Vänge, även skulle ha en komminister. Prästerna skulle ju dåförtiden ha ett jordbruk att leva på. Västerby var ”ledigt” och där blev alltså komministerboställe. 1703 kom den förste komministern till Västerby, Hans Mattsson Köhler hette han. Sammanlagt har 17 komministrar bott och verkat vid Västerby. Den siste var Dionysius Nystedt. Om honom finns att läsa i boken Guldrupe – Glimtar från förr. Nystedt dog vid Västerby 1878. Därefter har olika arrendatorer brukat och bott vid Västerby fram till 1940-talet.

Akvarell av Willy Bolin som han målade på 1970-talet, då han och Erik Larsson, Bjers, försökte minnas hur husen vid Västerby sett ut och varit placerade.

Efter att gårdens byggnader stått tomma ett antal år, blev det beslutat att husen skulle rivas 1949. Huvudbyggnaden var ett envånings kalkstenhus från 1750-talet. Det fanns också jordkällare, brygghus, smedja och drängstuga. Den senaste ladugården låg på andra sidan den åkerväg som går ner till skogsskiftet, till Hässleåker och till myrskiftena som gränsar till Hejde.

I skogsskiftet finns flera husgrunder och stensträngar från järnåldern. Se vidare i ett kapitel om järnåldersgårdarna i Guldrupe – Glimtar från förr. Resten av Västerbys marker ligger söder om landsvägen och sträcker sig ner till Lundsmyr. Jakträtten på hela arealen arrenderas av Guldrupe Jaktvårdsförening.

Trädgården med en angränsande liten ”högård” sköts nu av Hembygdsföreningen som ett änge. Två gamla stensatta brunnar finns bevarade och en troltun har satts upp. Vid lilla grinden finns en tavla med information om gården. I högårdens nordvästra hörn finns en brya. Sankt Pers nycklar, gullvivor och flera andra arter blommar vackert på våren. På hösten lyser lönnarna, askarna och bokarna i praktfulla höstfärger.

Holkyxa. Funnen i Västerby, Guldrupe sn. under dikesgrävning i en äng 5 el. 6 tum under jordytan bland smärre gråsten. Inlämnad av komminister Dionysius Nystedt. Inlösen med 4 rdr rmt, år 1858. Bronsålder period II. Bild och text ur Historiska museets digitaliserade föremålssamling.

Förening:

Guldrupe Hembygdsförening

Skapad av: Guldrupe Hembygdsförening (2017-06-07 12:54:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Guldrupe Hembygdsförening (2017-12-10 18:47:31) Kontakta föreningen