Åsvedal Mellangård Södra

Troligen ursprungliga platsen för Åsvedal. Åsvedal nämns 1453 och skrivs då"Asuidadal".

Om namnet finns två förklaringar. Antingen är det en sammansättning av de tre orden ås, ved (skog) och dal. Den andra förklaringen är att namnet dels består av det fornsvenska mansnamnet Aswidh och ordet dal.

Åsvedal var redan i början av 1500-talet en liten by. Jordeboken från 1543 upptar nämligen tre hela frälsehemman. Bönderna arrenderade alltså marken av adeln. Mangårdsbyggnaden (koordinaten) är uppförd 1868. Lilla huset på höjden öster om heter Högtomta, även kallat berget (se "Högtomta (Berget)"). 150 m. NV om mangårdsbyggnaden har det funnits både en kvarn och en damm, av vilka tydliga rester finns.

På karta från 1830 benämns platsen "sågbacken" varför det troligen var en sågkvarn. En såg fanns på platsen så sent som 1942, dit virke fraktades från trakten.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:32:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 11:32:52) Kontakta föreningen