Barösund Tullstation

Koordinaten avser stora tullhuset, uppfört 1780 som ersättning för föregångaren, vilket brann ned omkr. 1770. Huset är byggnadsminnesmärkt. Baresund, som det tidigare kallades, är egentligen namnet på sundet mellan Kättilö i väster och Lindholmen / Fångö m.m. i öst.

Efter den första tullstationens tillkomstår 1637 kom udden att kallas Barösund.

Men platsen har anor som går mycket längre tillbaka. Traditionen säger att Barösund skall vara det Bardvik, där Olov den helige av Norge och Anund Jacob av Sverige låg med sina flottor år 1027.

Utmed norra sidan av Gloviken, 450 m. NV om Stora Tullhuset finns spår av en kajanläggning från 1200-talet, troligen anlagd av Hansan. Här sökte konung Sigismund nödhamn med 40 skepp på väg till Stegeborg år 1598.

Platsen tjänade sedan under en längre tid som lastageplats, där varor lastades om till större skepp vid export - och mindre båtar vid import .

Tullstation inrättades år 1637. Det var en mycket lämplig plats. Alla skepp på väg till eller från Norrköping och Söderköping måste passera Barösund.

År 1715 fanns här 13 familjer, främst tulltjänstemän med familjer. Osämja var inte ovanlig mellan mellan familjerna vid tullstationen och övriga Kättilöbor Det rörde rätten till såväl marken som fisket vid udden.

Konflikten klarades emellertid ut år 1771 då Barösund avsöndrades från övriga ön och blev egen fastighet.

År 1871 bor här 20 personer.

Fyren vid Barösund är uppförd år 1940. Den ersatte föregångaren som gjort tjänst från 1877 till någon gång på 1910/20-talet.

År 1923 upphörde Barösund som tullstation och kom sedan att bli säte för kustbevakningen inom Tullverket fram till 1947. Kustbevakningen flyttades då till Gryt och sedan vidare till Fyrudden år 1954.


Förening:

Gryts Hembygdsförening

Skapad av: Gryts Hembygdsförening (2014-06-22 17:39:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gryts Hembygdsförening (2017-10-01 18:54:41) Kontakta föreningen