Den 20 februari 2022 höll Gotlands Hembygdsförbund årsstämma i Vänge bygdegård. På grund av att pandemiregler ännu gällde vid kallelsen var det möjligt att delta såväl personligen som digitalt. Av samma skäl hölls ingen föreläsning eller kaffi. Utöver styrelse och funktionärer var 28 deltagare, samt 15 deltagare på länk närvarande.
Till våren planerar GHF:s styrelse att bjuda in till ett möte för anslutna föreningar och stiftelser där så väl fika som någon form av föreläsning eller underhållning bjuds på.
Hedersnål med lagerkrans samt diplom utdelades för förtjänstfullt arbete till Olle Johansson/ Havdhems hembygdförening, Bengt Karlsson/Gothems sockenförening, Fred Klingvall/ Östergarn-Gammelgarn hembygdsförening, Birgitta Björebro/Västerhejde hembygdsförening, Tommie Björebro/ Västerhejde hembygdsförening samt Sune Nilsson/ Burs hembygdsförening.
Verksamhetsberättelserna för såväl GHF som Ängskommittén föredrogs och godkändes liksom alla de beslut som hör ekonomin till för det gångna året, liksom budget och verksamhetsplan för det kommande året. I samband med detta beslutades att årsavgiften per medlem i föreningar ska fortgå att vara 2kr/medlem. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
Lars Olsson, Ardre, valdes till ny ordförande och avgående Kjellåke Nordström, Visby, avgick som ordförande men valdes in i styrelsen på två år. Omval på två år gjordes av Magnus Röcklinger/Fleringe, Arne Pettersson/Rone och Visby samt Lotta Landerholm/Gothem. Kvarsittande är Jan Åberg/Gammelgarn, Sofia Hoas/Vänge, Christer Mårtensson/Halla samt som adjungerad Anders Lekander/Visby.
Avgående ordförande Kjellåke Nordström avtackades och valdes in som Hedersledamot i GHF. Vidare informerades även om att årsboken ”Från Gutabygd” kommer till våren med intressanta artiklar om vår ö, och framhölls det viktiga i att föreningarna köper in boken till sina styrelseledamöter liksom för försäljning.
Lotta Landerholm, sekreterare


Förening:

Gotlands Hembygdsförbund

Skapad av: (2022-03-04 14:27:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gotlands Hembygdsförbund (2023-03-23 15:49:53) Kontakta föreningen

Kontakta oss