Referat årsstämma 2021

Gotlands hembygdsförbund höll sitt årliga årsmöte i Bläse Kalkbruksmuseum under trevligt värdskap av Lärbro Hembygdsförening. Ett femtiotal medlemmar kom och representerade 26 olika hembygds- eller sockenföreningar.


Ordföranden Kjellåke Nordström hälsade välkomna och började med att tända ett ljus och höll en tyst minut för vår tidigare ordförande Torsten Gislestam, som gått bort under året.
Kjellåke lämnade sedan över klubban till valda mötesordföranden Clary Winberg.Magnus Röcklinger berättade om Bläse Kalkbruk och Clary berättade om Lärbro hembygdsförenings omfattade verksamhet med allt från Barläst till Krigsjukhusmuseet.


Två personer fick därefter mottaga utmärkelsen Sveriges Hembygdsförbunds -Hedersnål med lagerkrans, vilket är ett fint erkännande för enträget arbete i respektive förening. De fick nål, diplom och blommor av ordförande. Det var Gunilla Hultgren, Stenkyrka hembygdsförening samt Bo-Göran Kristoffersson, Klintehamns hembygdsförening.


Sedan fortsatte årsstämman med att ordföranden presenterade verksamhetsberättelse och Magnus Röcklinger årsbokslut. Året har präglats av pandemin. Styrelsemöten har genomförts digitalt och många aktiviteter har fått ta paus. Glädjande är att förbundet kunnat dela ut 166 000 i bidrag från donationsfonderna. Anders Lekander gick igenom ängskommitténs verksamhetsberättelse. Revisorerna hade inget att erinra. Årsstämman beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


Följande val gjordes till styrelsen för Hembygdsförbundet kommande år. Kjellåke Nordström omvaldes till ordförande. Lars Olsson, Lotta Landerholm omvaldes och Sofia Hoas, Jan Åberg, Lars-Erik Gottlander samt Christer Mårtensson nyvaldes till styrelseledamöter. Kvarsittande är Magnus Röcklinger och Arne Pettersson.Revisorerna Alvar Stenqvist och Margareta Nährström med Mats Ahlby som suppleant omvaldes. Valberedningen blev Rune Melin, Per-Johan Eriksson och Mien Niklasson.


Sofia Hoas berättade om de kommande hembygdsträffarna som kommer att handla om demokrati och föryngring. Detta kommer att ske i samarbete med Birgitta Nordling på Vuxenskolan, som tagit fram 3 inspirationsfilmer i ämnet.
Som avslutning fick deltagarna på årsstämman en mycket intressant, sittande visning av Bläse Kalkbruksmuseum, av Sigge Stenbom, som livaktigt berättade om arbetet vid kalkbruket.


Ordföranden avslutade med att tacka styrelsen och övriga funktionärer för gott arbete under året samt gav ut tackblommor. 

 


Förening:

Gotlands Hembygdsförbund

Skapad av: Sofia Hoas (2021-08-17 11:10:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sofia Hoas (2021-08-17 11:50:31) Kontakta föreningen