Gödestads Hembygdsförening

Årsmöte 2017

Gödestads Hembygdsförening samlades till årsmöte för 2017 den 13 mars i Gamla skolan. Drygt 20 medlemmar mötte upp för att bland annat rösta igenom en stadgeändring gällande §5 och styrelsens utformning. Ändringen innebär att i korta drag att årsmötet ska hållas för mars månads utgång, beslut om antalet ledamöter i styrelsen fastställs av varje årsmöte innan val äger rum. Alla i styrelsen väljs till ordinarie ledamöter varav minst 3 väljs för en period av två år. Ordförande väljs för en tid av 1 år. I stadgan står numera angivet att en valberedning bestående av 2-3 personer ska väljas vid årsmötet.  Det finns även en uppmaning i stadgan att  styrelsen ska vara så jämlik som möjligt med hänsyn tagit till kön och ålder.

Årets årsmöte beslutade om 8 ledamöter i styrelsen inklusive ordföranden. Styrelsens ordförande Kenneth Johansson omvaldes för 1 år. Evy Andersson och Carola Johansson omvaldes för 2 år, Ida Hyltbäck och Ann Dahlgren nyvaldes för 2 års mandattid. Kvarvarande på 1 år i styrelsen är Bertil Persson, Susanne Segerström och Nicklas Jörnås.

I övrigt omvaldes föreningens revisorer Bertil Johansson och Jan Westerbrand som ordinarie med Gunilla Nilsson som suppleant.
I gruppen för friskvård och trädgård omvaldes Carola Johansson, Barbro Nilsson, Kicki Solegård, Ingela Nilsson och Bodil Gustafsson.
Inger-Lena Jonasson, Kerstin och Nils-Roger Ljungfalk samt Kenneth Johansson valdes som ombud vid kretsens årsstämma i Tvååker den 3 maj.

Efter förhandlingarna bjöds det på läckra smörgåsar och kaka gjorda av Carola och Evy. Därefter bjöd Rolf Svensson på bildspel och föredrag om Kuba. En intressant skildring av Kubas spännande historia och hur landet ser ut idag. Rolf deltog i en resa till Kuba i januari i år.