Båtsberg 3:3,Gunnes, gårdshandlingar, förmyndargodkännande