Gustavsson 4

Gustavsson 4
Mor & dotter: Elna & Rora.
I bakgrunden G:a kyrka & kyrkskolan.