Stadgar


Stadgar för Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund

Antagna vid årsmötet den 13 maj 2012 och årsmöte den 1 juni 2013

§ 1 Namn

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Förbundets verksamhetsområde utgörs av Gävleborgs län. Förbundet organiserar föreningar och människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i § 2 och § 3 i dessa stadgar.

§ 2 Hembygdsrörelsens grundsyn

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

§ 3 Uppgift/Ändamål

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund har till uppgift

att främja kulturarven och kulturlandskapet

att främja kulturhistorisk forskning

att genom publikationer, kurser, föreläsningar samt på annat lämpligt sätt fördjupa och förmedla kunskap i kulturhistoriska ämnen

att verka för samarbete mellan alla i Gävleborgs län verksamma krafter med kulturarvs-intressen

att understödja hembygdsföreningarnas och kretsarnas verksamhet

att ingå i styrelsen för Länsmuseet Gävleborg.

§ 4 Medlemskap

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund omfattar två kretsar, en för Gästrikland och en för Hälsingland, vilka var och en självständigt beslutar om sin organisation och verksamhet.

Länets hembygdsföreningar äger rätt att inträda som medlemmar i förbundet. Därutöver kan som medlemmar inträda organisationer som delar förbundets grundsyn och mål och vill främja förbundets strävanden.

Organisation, företag och personer, som önskar stödja förbundet, kan vinna inträde i förbundet som stödjande medlemmar.

Hembygdsföreningarna, kretsarna och medlemsorganisationerna äger rätt att genom ombud låta sig representeras på sätt som stadgas i § 6.

Stödjande medlem har inte rösträtt.

Årsavgiften för anslutna hembygdsföreningar, kretsar och organisationer samt den årliga minimiavgiften för stödjande medlemmar beslutas av årsmötet.

Hembygdsförening eller annan medlem som agerar på sätt som strider mot hembygdsrörelsens ändamål och grundsyn och skadar Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund eller ej erlägger medlemsavgift inom utsatt tid kan uteslutas av förbundets styrelse.

§ 5 Organisation

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbunds angelägenheter handhas av

Årsmöte, eller extra förbundsmöte

Styrelsen, förbundets verkställande organ

Styrelsen har sitt säte i Gävle.

Verksamhetsåret är det samma som kalenderåret.

§ 6 Ombudsrepresentation

Varje ansluten hembygdsförening och organisation utser ett ombud samt därutöver ett ombud för varje fullbordat 200-tal medlemmar. Vardera kretsen äger rätt att utse ett ombud.

§ 7 Årsmöte

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbunds ordinarie årsmöte hålls före juni månads utgång.

Skriftlig kallelse till årsmöte skall utgå senast en månad i förväg.

Förslag och motioner som önskas behandlade på årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före årsmöte.

Föredragningslista, styrelsens verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse skickas ut senast en vecka före årsmötet till utsedda ombud.

Vid förbundets årsmöte äger varje ombud en röst. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid val, då utslag fälls genom lottning.

Vid årsmöte skall inga andra ärenden än de på föredragningslistan tas upp för beslut.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

2. Val av två protokollsjusterare att jämte ordförande justera protokollet

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Upprättande av närvarolista/röstlängd

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Val av de ledamöter i styrelsen, vilka enligt stadgarna skall utses av årsmötet

9. Val bland styrelsens ledamöter till förbundets ordförande för ett år

10. Val av två revisorer och två ersättare för ett år

11. Val av ledamot till styrelsen i Länsmuseet Gävleborg

12. Val av valberedning jämte sammankallande, enligt § 11

13. Fastställande av årsavgifter för medlemsorganisationer

14. Fastställande av årlig minimiavgift för stödjande medlem

15. Fastställande av budget för kommande verksamhetsår

16. Behandling av förslag från styrelsen

17. Behandlig av motioner

18. Presentation av årsberättelse för Länsmuseet Gävleborg

§ 8 Extra förbundsmöte

Extra förbundsmöte äger rum, då styrelsen finner lämpligt eller då sådant möte skriftligt påfordras av revisorerna eller minst en tredjedel av förbundets medlemmar.

Skriftlig kallelse till extra förbundsmöte skall utgå senast en månad i förväg.

Vid extra förbundsmöte äger varje ombud en röst. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst utom vid val, då utslag fälls genom lottning.

Vid extra förbundsmöte skall inga andra ärenden än de på föredragningslistan tas upp för beslut.

§ 9 Styrelsen

Styrelsen består av 13 ordinarie ledamöter.

Åtta ordinarie ledamöter utses av årsmötet. Vartannat år väljs för en tid av två år fyra och vartannat år fyra av de åtta ledamöter som årsmötet har att utse.

landsantikvarien, självskriven ledamot, tillika förbundets verkställande ledamot

ordförande i Gästriklands Kulturhistoriska Förening, självskriven ledamot

ordförande i Hälsinglands hembygdskrets, självskriven ledamot

en ledamot utsedd av Högskolan i Gävle

en ledamot utsedd av landstinget

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, skattmästare och sekreterare. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera person utanför styrelsen och delegera arbetsuppgifter, t ex skattmästare och sekreterare, samt inrätta arbetsgrupper.

Styrelsen är beslutsför om minst sju ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsen sammanträder minst två gånger årligen på kallelse av ordförande eller då minst fem ledamöter skriftligen påkallar detta.

Styrelsen åligger bl a

att verkställa årsmötets beslut

att förbereda förbundets möten och verkställa alla dess beslut

att framlägga förslag till budget och verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår

att förvalta förbundets penningmedel och annan egendom

att utse erforderlig personal

att till revisorerna överlämna protokoll, verksamhetsberättelse jämte förbundets räkenskaper för föregående verksamhetsår.

§ 10 Revisorer

Förbundets räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer. Revisorer och ersättare utses av årsmötet för en tid av ett år.

§ 11 Räkenskaper

Förbundets räkenskaper skall för varje verksamhetsår vara avslutade och avlämnade till revisorerna före den 1 april nästföljande år. Revisorerna skall före den 1 maj ha fullgjort sitt uppdrag och till styrelsen överlämnat revisionsberättelsen.

§12 Valberedning

Valberedningen består av fem ledamöter vilka utses av årsmötet, som även utser sammankallande. Vartannat år väljs för en tid av två år tre och vartannat år två av de fem ledamöter som årsmötet har att utse.

§ 13 Resekostnader

Förbundet skall stå för styrelsens och revisorernas resekostnader.

§ 14 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två förbundsmöten, varav minst ett årsmöte.

§ 15 Upplösning

Beslut om förbundets upplösning och disposition av dess egendom skall fattas med minst två tredjedels majoritet vid två på varandra följande förbundsmöten, varav ett årsmöte. Förbundets tillgångar skall vid en upplösning tillföras en nybildad stiftelse vars uppgift är att främja kulturarven för Gästrikland och Hälsingland.

Arkivet kan lämnas till Länsmuseet Gävleborg eller Arkiv Gävleborg.

 

Förening:

Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund

Skapad av: (2016-09-12 16:19:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund (2018-11-27 10:40:22) Kontakta föreningen