Obelisken

Till       Stockholms Stad

Obelisken  på  Slottsbacken

Kung Gustaf III beslöt den 27 januari 1792 att till åminnelse av borgerska-pets vakthållning under finska kriget uppresa en obelisk.  Överståthållaren fick i uppdrag att verkställa beslutet.  Det dröjde, men obelisken var färdig år 1800.  Den 3 oktober överlämnade Kung Gustaf IV Adolf, stående på översta trappsteget, obelisken till borgerskapet som med tacksamhet mottog minnes-vården.   Det noterades: Foten är trenne trappsteg hög, piedestalen af slipad granit, och sjelfwa obelisken af huggen gråsten. – Borgerskapet beslöt i sin tur att bekosta en staty över Gustaf III; den blev färdig först 1808 och står på Skeppsbron.

 

Obelisken

Borgerskapets obelisk lär vid kommunalförvaltningens omläggning ha övergått i Stockholms stads ägo.

Obelisken har nu länge varit omgiven av ett fult avspärrningsstaket.

Det har sagts att anledningen inte är att obelisken befaras vackla (då måste hela övre delen av Slottsbacken stängas av) utan att sockelstenarna omkring har rubbats ur sina lägen.

Det har också sagts att, fastän obelisken ägs av Staden, Fastighetsverket har åtagit sig visst underhåll.   Underhållsåtagandet kan troligen, i den mån det finns (hembygdsföreningen har inte sett hur det är formulerat) snarare betecknas som ovisst (eller möjligen ovilligt?).

Uppenbarligen har Fastighetsverket inte gjort något åt Obelisken och dess sockel.  Det är nödvändigt att Staden omedelbart vidtager tillräckliga åtgä-rder för att avspärrningen skall kunna avlägsnas.  Sedan får Staden tvista med Fastighetsverket om verket skall betala kostnaden eller någon del av den.  Det finns rättsliga möjligheter att lösa sådan tvist.

Hembygdsföreningen föreslår att genom Stadens försorg sockelns stenar snarast fästs på sina platser och att avspärrningen tas bort!

En så central plats i huvudstaden (centralare finns knappt!) får inte vara avstängd i åratal!  Det börjar talas om skandal!  Sockelstenarna är t. ex. trevliga platser att stå på vid korteger.

Stockholm den 20 april
(Sture Holmbergh, föreningens ordf.)

ÄNTLIGEN!  DET HÄNDER SAKER!
Efter många års tjat från Hembygdsföreningen och många års dispyter mellan Statens Fastighetsverk och Stockholms stad om vem som ansvarar för Obelisken har man åtminstone kommit fram till att Fastighetsverket skall utföra behövliga reparationer.
Det är osäkert om man är sams om vem som skall betala.

Det är inte bara sockelstenarna som måste läggas till rätta.
En del stenar i själva Obelisken är spruckna och måste bytas.

I slutet av juni 2017 monteras Obelisken ner och transporteras bort.
Nu återstår att se hur många år det dröjer tills Obelisken åter pryder Slottsbacken.

Sture Holmbergh

obelisken 2
obelisken 1
Foto, båda bilderna: Lars Epstein