Gatubeläggning

Till   Stockholms  Stad

Gatubeläggning  –  gatsten

Gatubeläggningen i Gamla Stan är varierande.  Och det skall den vara, men inte riktigt så som nu.  På de flesta håll finns vanligen väl lagd gatsten, ibland verkligt stor och fin som på Västerlånggatans norra del (den stenläggningen borde fortsätta hela Västerlånggatan!), ibland annan gatsten, ibland fältsten–kullersten, särskilt i några små gränder nedåt Skeppsbron.  En del stenar är satta så att de bör ge gott grepp för hästarnas hovar i backarna.  Det är viktigt att denna variation fortsätter i all framtid.

Men det gäller att stenarna är väl lagda.  På en del håll håll är det inte bra.

1.        Många schakt grävs och ledningar läggs ner eller läggs om, t. ex. fjärrvärmeledningar.  Så fylls schakten igen med grus och lämnas ibland länge bara grusfyllda, eller ibland asfalterade (asfalt är en styggelse i Gamla stan!).  Det dröjer alldeles för länge innan stenläggningen återställs.  –  Det finns också många ställen där stenar lagts tillbaka amatörmässigt

Asfalt på gatsten

 

När detta skrivs avslutar just ett skickligt lag arbetet med Källar-gränds gatsten.  Troligen fortsätter de i Svartmangatan.  .

Hembygdsföreningen föreslår att skickliga stenläggare snarat rättar till  rubbade stenläggningar  överallt i Gamla Stan.

2.  På sina håll har naturkrafterna rubbat stenläggningen.  Många hus är grundförstärkta och står stilla.  Samma gäller inte bredvidliggande gator.  De sjunker.  På sina håll blir det så att trottoarens ena sida sitter vid huset och den andra sidan följer gatan i djupet.  Som ett exempel på oanvändbar trottoar kan nämnas Bredgränds nedre del nära Skeppsbron.  Trottoarens ena sida måste höjas (eller den andra sänkas).

Bredgränd

 

3.  Stora Gråmunkegränd (mellan Västerlånggatan och Stora Nygatan) och Kindstugatan (centralt i Gamla Stan) med dess fortsättning Tys-ka Brinken har nog ungefär rätta sortens sten.  Men stenarna är ojämnt satta.  De lutar åt olika håll.  Och de har onödigt breda mel-lanrum (skarvar).  Gatan och gränden är ganska mycket trafikerade av fotgängare som snubblar.  (T. o. m. ett borgarråd har stapplat i Gråmunkegränden och blivit tillsagt – utan resultat.)

Hembygdsföreningen föreslår:   Bättra  stenläggningen  på Kindstugatan , Tyska Brinken  och  Gråmunkegränd !

(Det skall inte förtigas att det finns fler platser som bör bättras.)

När stenar lagts om eller lagts nytt så måste skarvarna fyllas väl med sand e. d. och vattnas.  Detta måste upprepas några dagar senare.  (I Skomakargatans mynning vid Stortorget, nr 24, finns en sådan plats som bör fyllas på.)  Och man skall inte på lång tid köra där med renhållningsbil som har sandsugningseffekt!  Det sker tyvärr ofta.

Stockholm den 20 april 2015

Sture Holmbergh, föreningens ordf.)