På gång


Rätt att klaga

Föreningen har nu tillsammans med kommunens jurist rett ut vad som gäller för att vi ska kunna klaga på beslut. Då är det så att en ideell förening som har till syfte att värna om miljön , inte har vinstsyfte, har funnits i minst tre år och har mer än 100 medlemmar samt har allmänhetens stöd, kan överklaga stadsbyggnads- och miljöärenden. Kulturmiljö inbegripes i begreppet miljö.   Det är förstås bra inför kommande förtätningsprojekt och annat som äventyrar stadens kulturarv.                                                                                                 

 

 

 

Branddammen i Brunnsparken

 

Gamla Varberg har frågat Hamn och gata om planerna för branddammen i Brunnsparken och fått detta svar:

Tack för din fråga!

Under våren och sommaren 2018 hade vi en dialog med Länsstyrelsen för att få veta mer om den förmodade branddammens kulturhistoriska värde och för att få råd om hur vi lämpligast går vidare med utformningen.

Två förslag på utformning har utkristalliserat sig. Båda innehåller en trappa ner mot Västra Vallgatan, eftersom det är viktigt att kunna röra sig fritt från Brunnsparken till Västra Vallgatan.

 

I det ena förslaget anläggs en granittrappa ovanpå branddammen. Eftersom granitmuren är tung kan den inte vila på branddammens tegeltak. Detta alternativ förutsätter därför att taket tas bort och att branddammen fylls igen med ett bärande material. Branddammens murar förblir intakta och Länsstyrelsen menar att en stor del av det kulturhistoriska värdet därmed finns kvar. Inom detta alternativ finns möjlighet att markera branddammens utbredning med markmaterial av annat slag eller annan färg.

 

Det andra förslaget innebär att en ståltrappa anläggs ovanpå branddammen. För att inte belasta taket byggs en bärande konstruktion upp runt branddammen. På den läggs en stålyta, i nivå med Västra Vallgatan, och en ståltrappa som leder upp mot Brunnsparkens markyta. Eventuellt kan man göra någon slags titthål genom stålet. Det finns också möjlighet att arbeta med utskuren text som kan släppa igenom ljus underifrån.

 

Båda förslagen är godkända av Länsstyrelsen.

Båda förslagens kostnad har bedömts och det är stor skillnad mellan dem. Förslaget med ståltrappa är väsentligt dyrare.

 

Hamn- och gatunämnden kommer att ta ställning till vilket alternativ som ska genomföras. Troligtvis kommer ärendet att avgöras på november-nämnden, den 19 november. Därefter projekteras det beslutade förslaget, med stor omsorg om detaljerna, och vi planerar att bygga klart Brunnsparken våren 2019.

 

Vilken förslag det än blir så planerar vi att på något sätt beskriva branddammen, kanske genom informationsskyltar eller något annat. Kulturmiljö Halland har gjort en fotobaserad data-visualisering som gör att man kan ”gå omkring” nere i branddammen. Jag har dock inte sett den än så jag vet inte riktigt vilken kvalitet den håller.

Om du och dina kollegor i hembygdsföreningen vill vara med i idéarbetet om hur vi bäst berättar om branddammen så hade det varit väldigt värdefullt för oss.

 

Ring gärna om du har fler frågor så ska jag beskriva och förklara efter bästa förmåga!

 

 

Med vänlig hälsning

 

Jennie Fagerström

Projektledare / landskapsarkitekt LAR/MSA

Projektavdelningen

_______________________________

 

Nu får vi bevaka Tullhuset

 

Det finns planer på att göra om Tullhuset till ett sk designhotell. Det är inga konkreta förslag på bordet men självklart är vi intresserade av hur man kommer att förändra byggnaden.

I väntan på det förslaget läser vi i Kulturmiljö Hallands kulturhistoriska utredning, gjord av Björn Ahnlund. Några slutsatser som bör få betydelse för utformningen är följande:

Tullhuset har byggnadsminnesklass i Bebyggelseinventeringen från 2009. Det anses nationellt omistligt och skyddas av Plan- och bygglagen från förvanskning. Ändå är den inte skyddad i plan. Det ingår i ett stråk av viktiga kulturhistoriskt värdefulla byggnader, det man kan benämna som en av Varbergs kulturhistoriska absoluta värdekärnor. Framför allt är det exteriören med vacker tegelornamentik som är det mest angelägna att bevara i denna byggnad som i likhet med rådhuset anspelar på medeltida arkitektur.

Interiört har huset förändrats ett flertal gånger och mycket litet av den ursprungliga interiören är bevarad.

Ahnlund menar att man inte får öka volymen men att huset i övrigt nog kan anpassas till annan verksamhet. Det brukar finnas lösningar för det.

När det föreligger ett ombyggnadsförslag kommer Gamla Varberg att granska det.

Image
Tullhuset 1925

 

Editerad av: Lennart Hjelmstedt (2020-08-21 10:33:30)