Se upp med hur det förtätas!

En strategi för hur Varberg ska förtätas har utarbetats men ännu inte klubbats. Den är tänkt att komma till rätta med den förtätning som redan pågår men tämligen planlöst. Temat är ” en sammanhållen stad”. Stadskärnan skonas men zonen 3 km från denna kan det bli ganska kompakt. Gamla Varberg har yttrat sig till kommunen. Vad vi skrev kan du läsa under Opinion på denna hemsida!

Torget och rådhuset skonade (t.v.)

Efter att länsstyrelsen upphävt bygglovet för rådhuset, har byggnadsnämnden beslutat att bevilja ett nytt bygglov men utan nedsänkta fönster med påhängda trappor. Däremot medger man nedsänkt entré. Att nämnden från början godtog vandaliseringen av rådhusets fasad är förstås allvarligt. En sådan nämnd ska ju bevaka kulturarvet!43.Fotograf: 43.

 

Vidare: Kommunstyrelsen har ju redan tidigare beslutat att lägga den omdebatterade utvecklingsplanen för torget och kyrkan till handlingarna. Det är en seger för Gamla Varberg som i debattartiklar och på Facebook (FB-gruppen  Vi som vill rädda torget) har fungerat som röst åt opinionen.

Formellt är det kommunfullmäktige som fattar beslutet men det är sällan det skiljer sig nämnvärt från vad kommunstyrelsen sagt.

Så här lyder beslutet:

”Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

  1. lägga utvecklingsplanen för torget, kyrkan och Brunnsparken, daterad 25 april, till handlingarna och att inte gå vidare med ytterligare utvecklingsuppdrag gällande torget och kyrkan
  2. eventuella framtida investeringar vid torget, kyrkan och Brunnsparken ska beredas enligt fastställd investeringsprocess. ”

Att torget räddas beror inte minst på den opinion som Gamla Varberg bedrivit i HN och i Facebookgruppen Vi som vill bevara Varbergs torg. Med våra 1 300 medlemmar har vi visst gehör hos makthavarna. Om du vill bli medlem också så ökar vår betydelse då det gäller att bevara Varberg.

I verksamhetsberättelsen finns all information om vad vi gjort förra och förrförra året!

Klicka på rubriken Medlemskap och årsberättelse.

——————————-

Vill du veta vad pressen tycker om våra böcker så gå till sidan Andra om oss!

Du blir medlem genom att betala in 100:- kr till bankgiro 939-7894 eller swisha till nummer 123 132 65 03. Kom ihåg att ange namn och adress. Medlemmar har fri entré hela året till alla våra aktiviteter.

 

Politiker, sätt gränser!

I den här debattartikeln manar GV politikerna att sätta gränser för vilka ingrepp man ska tillåta i Varbergs innerstad.

Artikeln stod att läsa i HN 24 nov. 16.

Varbergs unika torg är hotat av ”förnyelse”

Frågan om hur torget ska se ut i framtiden närmar sig ett avgörande. Den så kallade utvecklingsplanen ska behandlas i kommunstyrelsen inom kort. Det finns nu all anledning för beslutande politiker att sätta gränser för vilka ingrepp som ska tillåtas.
Den antikvariska expertisen har redan uttalat sig om torgets kulturhistoriska kvaliteter.
När Varberg fick pris för Årets stadskärna betonades att man tagit hänsyn till de historiska värdena. Den bedömningen känns inte så välgrundad när man ser hur kommunen nu far fram med rådhuset, en byggnad av otvivelaktigt historiskt värde. Där ska tegelfasaden nu brytas upp. Exteriören som stått sig i över 150 år förstörInte konstigt att vi nu är många som undrar vad som händer med torget. Kommer man att kunna hålla emot de krafter som vill liva upp torgytan med brutala förändringar, däribland en gigantisk damm som inskränker antalet torgplatser och äventyrar den kommers som länge varit en av stadens främsta dragplåster.
Vi menar att torgets utformning inte är slumpartad utan bygger på idén att de omgivande byggnaderna ska matchas mot en stor torgyta som ska förstärka kyrkobyggnadens dominans i stadsbilden. Ett torg blir inte längre ett torg om man till varje pris kraftigt ska inskränka de fria ytorna.
Kyrkomuren bör bibehållas men trädbeståndet kan varsamt ses över. Kioskbyggnaden smälter dåligt in i miljön och pockar på en annan lösning. I allt väsentligt bör dock hänsyn tas till torgets historiska utformning från 1930-talet. Det finns många exempel på kommuner som lyssnat på modernitetens apostlar och förstört sina historiska miljöer.
De krafter som drivit på för en omgestaltning av torget vill ha in folk i stadskärnan. Det kan man ha förståelse för. Men den stora magneten blir den påbyggda gallerian. Mot den kommer torget aldrig att kunna hävda sig annat än på torgdagar av klassiskt snitt.
Vi hoppas nu att kommunstyrelsen drar en tydlig gräns och inte ger tjänstemännen fria händer att utforma torget utan klara direktiv som beaktar kulturarvet. Peka ut vad som absolut måste bevaras för framtiden.
Varbergsborna har rätt att tydligt få veta vilka kulturhistoriska värden som politikerna vill slå vakt om i vår stad!
Styrelsen för hembygdsföreningen Gamla Varberg

Nu gäller det Brunnsparken

Hamn och gata är den förvaltning som svarar för utvecklingen av Brunnsparken och torget. Torgfrågan är tills vidare förd åt sidan medan det finns ett beslut om att omgestalta Brunnsparken, vilket ska vara klart om ett år. Till den änden har förvaltningen bjudit in boende, fastighetsägare, restauratörer och andra till en designgrupp som ska komma med idéer. Inbjudna var även GV som företräddes av Lars Grimbeck och Lennart Hjelmstedt när gruppen hade sitt första möte. Idéerna som kom fram där ska fackfolk bearbeta och i möjligaste mån utveckla.

Arbetsgrupper fick klippa och klistra under ledning av projektledaren Jennie Fagerström. Allt filmades.

GV betonade att siktlinjen från Societeten mot den mäktiga kyrkan inte får äventyras genom för hög växtlighet. Det vore också en poäng att ha någon sorts konstverk som påminner om att här låg under femtio år ett brunnshus som var en del i kurortskulturen.

Designgrupp 1 med fr v Bengt Bengtsson, Michaela Burström, Anna-Carin Nilsson och Ulrika ÅkerlindFotograf: Designgrupp 1 med fr v Bengt Bengtsson, Michaela Burström, Anna-Carin Nilsson och Ulrika Åkerlind

Designgrupp 1 med fr v Bengt Bengtsson, Michaela Burström, Anna-Carin Nilsson och Ulrika Åkerlind

Apelviksboken nu här!

Stefan Gustafsson har formgivit boken om Apelviken

Nu har den vackra och innehållsdigra boken om Apelviken kommit ut. Där kan alla som tillbringat somrar i denna vackra del av Varberg försjunka i intressanta texter om platsens historia och glädjas åt nostalgiska bilder i mängd. I denna imponerande bok finns mycket som du inte visste om badviken, vare sig du badat eller surfat.  De som forskat, skrivit och formgett detta praktverk är Lars Grimbeck, Gunnar Carlsson , Björn Johansson och Stefan Gustafsson.

     För texterna svarar Lars Grimbeck, Gunnar Carlsson och Björn Johansson

bilder ovan: Ronald Johansson

 

Boken uppmärksammades nyligen vid ett s k releaseparty på Solviken där förutom författarna medverkade en rad av alla dem som på olika sätt, i form av intervjuer, hjälp med unika bilder eller ( i Sparbanksstiftelsens fall) med ekonomiskt bistånd möjliggjort denna omfattande dokumentation. Alla fick de ett exemplar av Apelviksboken och applåder. Det bjöds även på snittar och kaffe och trivsamt tillbakablickande på den tid när tåget ännu stannade vid det som idag är Brittas och Vikhyddan ännu fanns längst söderut i viken.

 

Lars Grimbeck, ordf. och medförfattare till Apelviksboken

DSC_0436Fotograf: DSC_0436                      Britt Agrell tar emot ett ex av                      Apelviksboken som tack för hjälp med fakta

 

Uppväxt på Norrdal

Siv Lyngmyr är uppväxt i ett arbetarhem på Norrdal. Om det skriver hon i boken Mitt 40-tal. Pappa arbetade på Monark som så många andra pappor och mamma var hemmafru. Det är en personlig men samtidigt allmängiltig skildring av Varberg vid den här tiden, som inte är så ofta beskriven. En detalj: det var så ont om frukt att en tappad apelsinhalva på gatan kunde bli en frestelse. Barnen skickades på koloni och att säga emot föräldrarna var det inte tal om. Mycket var annorlunda. Siv blev med tiden lärare i svenska och engelska. Sivs bok är den första i år från Gamla Varberg.

Läs här om torgplanen

De vilda planerna för omgestaltning av torget och Brunnsparken väckte medborgarnas starka reaktioner och den politiska ledningen i Varbergs kommun beslöt att hänskjuta frågan till kommunfullmäktige. Den nya utvecklingsplanen är inte lika detaljerad som den gamla. Man kan säga att den klätts om till ett antal principer. Det gör det lättare för fullmäktige att fatta beslut om den men lämnar också större frihet åt tjänstemännen att utforma förnyelsen ganska mycket efter eget huvud.

Men döm själv. Rapporten finns på www.varberg.se/torgfornyelse  . Fråga din politiker hur han/hon ställer sig till fria tyglar för planerarna att göra om torget.

 

Fastighetsbolaget begär bygglov

Årets hembygdsbok i Halland

 

”Hus och gator i Varberg – Bilder och nostalgi från 1980-talet” av Magnus Gustafsson och Stefan Gustafsson representerar Halland år 2016. Boken har getts ut tillsammans med förlaget Utblick 2015 och delades ut som jubileumsgåva till alla föreningens medlemmar.

Bakom nomineringen står en kommitté bestående av en representant från varje hembygdskrets samt hembygdskonsulenten.

 

Den halländska juryns motivering lyder:

 

Vi  reagerar över stora ingrepp i stadsmiljöerna, men de små skiftningarna noterar vi flyktigt. Ett träd fälls, ett gammalt hus byggs om, en gata får ny beläggning. Nästan omärkligt skiftar samhället utseende inför våra ögon. Först långt senare, när vi tittar på gamla bilder, märker vi hur förändringarna smugit sig på. Därför är den nya Varbergsboken så intressant. Den ger viktig information och skärper vår iakttagelseförmåga. Att ett par unga grabbar så tidigt gett sig ut på fotosafari i sin hemstad är originellt. Deras gamla material har gett en unik möjlighet till jämförelser och berikande diskussioner. Det är en hembygdsbok, som står sig väl
i konkurrensen.

 

Boken kommer nu att på riksnivå konkurrera med hembygdsböcker från övriga Sveriges hembygdsdistrikt. Samtliga nominerade böcker presenteras på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september, där vinnaren offentliggörs. Förstapriset består av 10 000 kr och ett ärofullt diplom för att ha korats som bästa hembygdsbok under detta år.

GV anser att denna fina bok har stora möjligheter att hävda sig bland landets övriga hembygdsböcker.

Vi gratulerar Stefan Gustafsson och hans kusin Magnus Gustafsson vars långsiktiga och metodiska arbete gjorde denna dokumentation av förändringarna i Varbergs innerstad möjlig. Boken har mottagits med stort intresse och har tryckts i en andra upplaga.

Bäst i HallandFotograf: Bäst i Halland

Bäst i Halland

 

————————————————————————–

Nu söker de bygglov

 

GV har ju begärt att rådhuset ska bli byggnadsminne. Tyvärr fick vi avslag hos länsstyrelsen. Men det finns ändå ett visst skydd i plan- och bygglagen och detaljplanen. Huset är skyddsvärt och fasaden får inte förvanskas. Är det inte förvånande då att kommunens eget fastighetsbolag föreslagit en kraftig förändring?

Så här lyder bolagets ansökan om bygglov:

Varbergs Fastighets AB (VFAB) förvärvade fastigheten Rådhuset 20, 2014. Uppdraget från
den tidigare ägaren, Varbergs kommun, formulerades i kommunfullmäktige på följande
sätt: ”Fastigheten ska användas för annat ändamål som i större utsträckning bidrar till
torget och stadskärnan samt ökar dess attraktivitet” (Dnr KS 2013/0509).
Utifrån detta har VFAB utrett byggnadens kondition och för lokalen och det geografiska
läget, passande verksamheter. Varbergs torg – en plats som många varbergsbor och
besökare anser vara en del av Varbergs själ och varumärke.
Bolagets ambition
VFAB har i ägardirektiv och som ambition, att bevara värdefulla byggnader i Varberg,
säkerställa det kulturhistoriska värdet och arbeta för en långsiktig fungerande användning
av dem. För att klara önskemålet om en mer öppen och levande verksamhet i Rådhuset,
lämnar vi in ett förslag på verksamhet och förändringar av byggnaden som kommer bidra
till att den sydöstra hörnan av Varbergs torg får en mer levande prägel.
Förslaget är restaurangverksamhet på nedre plan och kontorslokaler på övreplan och
vindsplan. Även en utbyggnad på bakgården, anpassat för kontorsverksamhet. I
bygglovsansökan finns ritningar på de förändringar som föreslås.

Rådhusbyggnaden är i dåligt skick. Yttertak, VVS- och elinstallationer är delar som har så
omfattande brister att de kan behövas bytas ut helt. Även tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning är undermålig, vilket behöver åtgärdas när det finns ambitioner att
byggnaden ska användas för mer publikt ändamål.
VFAB lämnar in ett förslag som innebär mindre avsteg från detaljplanen gällande fasaden
mot Varbergs torg. Förändringarna innebär, och är viktiga, av tre anledningar:
1. För att skapa en acceptabel tillgänglighetsanpassning är sänkning av dörrpartiet
nödvändigt.
2. Att sänka fönstren skapar en tydligare kontakt med utemiljön och Varbergs torg och byggnaden upplevs mer välkomnande.3. Köket måste placeras i den östra delen av byggnaden (mot Bäckgatan). Utan ytterligare
dörrar försvåras servering av varm mat på uteserveringen. Sänkta fönster innebär att två av fönstren kan användas som dörrar och kommunikationsväg för personal och gäster. Även utrymningen vid exempelvis brand, gynnas av fler dörrar.

Vår ambition är att bevara och återställa de delar interiört som finns kvar. Efter
renoveringar som skedde på 70- och 80-talet, för att passa den tidens aktuella
verksamheter, försvann mycket av de kulturhistoriska värdena. Trapphuset och
rådhussalen är däremot delar som har sitt ursprung kvar, de ska bevaras, underhållas och
ha en fortsatt funktion i byggnaden.
Val av hyresgäst
Byggnaden är inte renoverat på många år och står inför en livstidsuppgradering som är
kostsam. VFAB är ett bolag och måste där av agera affärsmässigt vilket innebär att hyran
ska motsvara en marknadshyra eller minst klara en rimlig avkastning på kapitalet.
Tillsammans med driftskostnaderna innebär det en hyresnivå som kräver hyresgäster med
stark betalningsförmåga.
VFAB ser helst en aktör som kan erbjuda kaffe, lunch och middag, så att Rådhuset har puls hela dagen. Diskussioner som skett med tidigare aktör har avslutats och samarbete riktas mot andra intressenter.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter