Gunnamo

Västra och Ôstra Gunnamo.
Gårdarna i Västra Gunnamo, Gunnamo 1:3 och 1:4, ligger på en höjdrygg i
landskapet. Mellan gårdarna löper den gamla häradsvägen, markerad av en milsten,
rest 1867. Vägen skiljer också mangård och fägård åt på Gunnamo 1:4

I Gunnamo finns ett ålderdomligt och småskaligt odlingslandskap, med inslag av
småtegar, slåttermarker, stengärdesgårdar och odlingsrösen.
Gårdarna i Västra Gunnamo, Gunnamo 1:3 och 1:4, ligger på en höjdrygg i
landskapet. Mellan gårdarna löper den gamla häradsvägen, markerad av en milsten,
rest 1867. Vägen skiljer också mangård och fägård åt på Gunnamo 1:4.
Manbyggnaden utgörs här av en faluröd, timrad och panelad tvåvåningsbyggnad av
parstugetyp med kammare på södra gaveln, uppförd 1845. Förstukvisten mot väster
är försedd med mycket fina och ovanligt utformade lövsågeriarbeten; druvklasar och
blad målade i vitt och lindblomsgrönt. Söder om manbyggnaden återfinns den f d
undantagsstugan, uppförd omkring 1870. På 1950-talet förändrades denna byggnad
radikalt, då den försågs med en ny gul tegelfasad och perspektivfönster.

Vid korsvägen i Östra Gunnamo uppfördes 1848 en skolbyggnad (Sötåsa 1:13).
Byggnaden fungerade som folkskola, tills den nya skolbyggnaden invigdes i Ohs
1944. Sedan den byggdes om i början av 1980-talet och därmed fick en förändrad
exteriör, fungerar den som privatbostad.
Söder om denna ligger ett f d missionshus (Sötåsa 1:10), uppfört 1907 av Gunnamo
missionsförsamling. Den faluröda, timrade och panelade byggnaden vänder en
veranda åt norr.

Medlemmar i Pingstförsamlingen, boende i Ohs bruk, uppförde 1939 - 1940 ett kapell
i Östra Gunnamo. I samband med detta bygge bildade man en egen församling. Från
1986 slogs församlingen ihop med Bors pingstförsamling. Det f d Filadelfiakapellet
(Sötåsa 1:18) är numera privatbostad. Tvåvåningsbyggnaden har en gulbeige
spritputsad fasad och höga spetsbågiga fönster i samlingssalen. I anslutning till
byggnaden finns ett avträde.

Byggnadsantikvarisk värdering
Det ålderdomliga och småskaliga odlingslandskapet, den äldre häradsvägen med
milsten och den fina bebyggelsemiljön i Västra Gunnamo och frikyrkolokalerna kring
vägkorset i Östra Gunnamo motiverar sammantaget ett högt bevarandevärde.
Restriktivitet iakttas vid förändring av bebyggelse med ursprunglig karaktär.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-04 11:17:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-03-06 14:54:41) Kontakta föreningen