Värmeshult

Värmeshult ligger vid en korsning där vägarna till Bor, Sölaryd, Horda och Gällaryd
möts. I det småskaliga odlingslandskapet återfinns slåttermark med en lång
kontinuitet samt betad ängs- och hagmark. Odlingslandskapet avgränsas i öster av
sjön Lången och i övrigt av utmark, bestående av blandskog.

Värmeshult ligger vid en korsning där vägarna till Bor, Sölaryd, Horda och Gällaryd
möts. I det småskaliga odlingslandskapet återfinns slåttermark med en lång
kontinuitet samt betad ängs- och hagmark. Odlingslandskapet avgränsas i öster av
sjön Lången och i övrigt av utmark, bestående av blandskog.

Centralt beläget i ängsmarken norr om vägkorsningen ligger Värmeshults
missionshus (Värmeshult 1:11). Missionshuset, uppfört 1876, utgör en god
representant för den första generationens frikyrkolokaler i länet. Byggnaden är
välbevarad, såväl exteriört som interiört. Den timrade byggnaden har en fasad i
faluröd locklistpanel. Mot norr finns en öppen veranda med vita snickerier, tillbyggd
1913, och innanför denna en pardörr. Den ursprungliga entrén var placerad på
långsidan mot vägen i öster. Invändigt återfinns en vaktmästarbostad, inrymd i den
tidigare lilla salen, med en orörd inredning från 1940-talet. Missionshuset uppfördes
av ägarfamiljen till Värmeshults gård. Samlingssalen planerades att rymma 100
personer.

Manbyggnaden på Värmeshults gård (Värmeshult 1:32) uppfördes 1890. Huset har
en revetering i ljusgul spritputs med slätputsade omfattningar. Från den breda
stentrappan i öster leder en tidigare brukad allé.
Längs vägen ligger en välbevarad större U-formad ladugård och loge, uppförd 1905 i
skiftesverk med locklist och profilerad träpanel. Den är målad i falurött och har
eternittak. Mot vägen finns ett mjölkbord som är sammanbyggt med ladugården.
Söder om ladugården/logen ligger den f d ”Ryktarbyggningen”, en gång bostad för
stallpersonalen.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-22 14:59:09) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2019-03-06 15:56:01) Kontakta föreningen