Gällaryd

Centralt beläget i socknen återfinns Gällaryds sockenkärna. Samhället ligger på en
höjdrygg som löper i nord-sydlig riktning. Öster om denna återfinns ett mindre
sankmarksområde ned mot Ugglekullasjön. Inom det sanka området mellan Gällaryd
och Ugglekull har en tät alskog vuxit upp, vilken avskärmar byarna från varandra.
Denna borde tas bort för att återskapa kontakten mellan sockenkärnan och Ugglekull.
Vid Ugglekull är terrängen mer kuperad, med en vacker landskapsbild med inslag av
ek, björk och hassel i den kulliga terrängen. Den odlade marken är koncentrerad till
de något högre partierna och sträcker sig ned mot sjön Lången, söder om
sockenkärnan. De lägre partierna utgörs troligen av tidigare ängsmark som dikades
ut i samband med införandet av moderna växtföljder under 1800-talets slut. Större
delen av åkermarken hålls öppen genom bete eller vallodling.
Gällaryds socken omnämndes i skrift för första gången 1290. Vid Gustav Vasas
registratur 1543 bestod kyrkbyn av fyra hemman, varav två skatte- och två
kyrkohemman. Ugglekull omnämndes tidigast 1546, och bestod då av ett
skattehemman, delat i två hemmansdelar.
Fornlämningarna är få och karaktäriseras snarast av lämningar från historisk tid än
från förhistorisk tid: torpgrunder, milstenar, en minnesinskrift vid kyrkan.
Bebyggelsen är placerad på höjdlägena. Mellan den äldre bebyggelsen finns yngre
bebyggelse insprängd. I den norra delen av Gällaryd finns en fördämningsvall,
troligen resterna efter en kvarnanläggning

Gällaryds socken har medeltida ursprung.

Före 1878 hörde 5 mantal till Nydala jordebokssocken i Västra härad, Ohs, Flathalla, Blekemo, Lilla och Stora Bohult, Älmhult eller Lönåsen, Enebacken, Kalvshylte (eller Karlshylte), Sanden, Svenamo och Trälsmo. Lägenheten Skytthemmet eller Rytthemmet räknades till 1885 till Västra härad.

Den 1 januari 1947 (enligt beslut den 22 mars 1946) överfördes till Gällaryds socken det obebodda området Uddarne, omfattande en areal av 0,02 km² (varav allt land), från Slätthögs socken i Kronobergs län.[3]

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Gällaryds församling och för de borgerliga frågorna till Gällaryds landskommun. Landskommunen inkorporerades 1952 i Bors landskommun som 1971 uppgick i Värnamo kommun.[2]

1 januari 2016 inrättades distriktet Gällaryd, med samma omfattning som församlingen hade 1999/2000.

Socknen har tillhört samma fögderier och domsagor som Östbo härad. De indelta soldaterna tillhörde Jönköpings regemente, Östbo kompani, och Smålands grenadjärkår, Livkompanit.[4][5]

 


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-22 11:46:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2019-03-06 14:57:02) Kontakta föreningen