Gimmarp

I Gimmarp ligger byns gårdar samlade i en klunga på en svag sluttning, omgivna av
mindre åker- och ängsmarker. Öster om byn finns ett vackert landskap med väl
betade marker, där inägorna avgränsas från utmarken av vällagda stenmurar.
Bostadshusen är timrade parstugor i två våningar från 1850- och 1860-talen,
försedda med faluröd locklistpanel. Till delar är dessa förändrade exteriört.

På fastigheten Gimmarp 1:12 finns en visthusbod i två våningar från mitten av 1800-
talet. Den knuttimrade boden är delvis brädklädd och har ett tak täckt med enkupigt
tegel. Fastighetens manbyggnad är moderniserad exteriört. Tillhörande ladugård är
uppförd i skiftesverk.
På den södra fastigheten i byn (Gimmarp 1:10) återfinns en liten ryggåsstuga uppförd
i omålat rundtimmer.
Ett missionshus tillhörande Gimmarps missionsförsamling återfinns på en höjd vid
vägen väster om byn (Gimmarp 1:8). Den timrade byggnaden har en fasad i faluröd
locklistpanel. Missionshuset uppfördes 1887 och är fortfarande i bruk.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-22 10:49:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2019-03-06 14:42:39) Kontakta föreningen