Osån

Över Osån finns en nybyggd träbro, byggd på fundamenten från en äldre stenbro.
Allén som leder från herrgården ansluter till den nyare vägen mot Gällaryd. Rester av
den äldre landsvägen finns kvar och följer åns meandrande, slingrande lopp på åns
västra sida.

Vid Åtorpet korsas ån av en välbyggd stenbro med sex slagna valv i
otuktad granit (fornlämning nr 18). Bron är hela 80 meter lång och ca fem meter bred.
Bron uppfördes troligen under 1700-talet.

Mellan Ohs bruk och Åtorpet har de sedimentära jordarna utgjort goda marker för
odling. Idag odlas främst den västra sidan av ån, medan den östra sidan delvis har
planterats igen med gran eller håller på att växa igen. Området väster om ån kallas
Svenamoäng, ett namn som visar en äldre markanvändning av området som
ängsmark. Öster om Osån har ett stort område dikats ut och brukats som åkermark.
Nils Nilsson Aschan bedrev ett intensivt uppodlingsarbete under sin tid som
bruksägare 1830 – 1881. Till minne av denna uppodling lät han göra en inskription i
ett stort flyttblock (fornlämning nr 108): ”Öfv. Lieut & ridd Hr F v Ekenström Upfinnare
af det Odlingsätt som gjort deta fält bördigt Egnas tacksamt minne af Ohs
Brukesegare 1858.” Idag växer här planterad gran.
Området runt Osån har varit viktigt för fodertäkt, vilket framgår av de många ägarna
till madmarken på den västra sidan av ån. Bl a Sötåsa by innehar del av marken


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2018-03-05 12:20:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2019-03-06 15:37:30) Kontakta föreningen