Gällaryds säteri

Söder om sockenkärnan, på östra sidan om sjön Lången, återfinns manbyggnaden
tillhörande Gällaryds f d säteri (Gällaryd 1:11). Gården har tidigare tillhört Ohs Bruk.
Huvudbyggnaden uppfördes vid 1800-talets mitt och arrendatorsbostaden söder
därom 1922. Den timrade huvudbyggnaden har en fasad i gul locklistpanel, sadeltak
med avvalmade gavelspetsar, täckt med enkupigt tegel och frontespis åt öster och
väster, med halvmåneformade fönster.
En bit norr om denna återfinns en f d frikyrkolokal, tidigare tillhörande
Elimförsamlingen och uppförd 1938 (Gällaryd 1:8). Samlingssalens spetsbågiga
fönster ger byggnaden en kyrklig prägel. Byggnaden ägs av en privatperson som
avser att använda den som bostad.