Gripenberg

De två större gårdarna i Gripenberg ligger på en höjdrygg väster om vägen, omgivna
av hag- och ängsmarker.
Manbyggnaden på Gripenberg 1:3 är uppförd 1799, en timrad 1 ½ våningsbyggnad
med fasad i gul locklistpanel. Övervåningen med frontespis byggdes till 1924. Gården
har medeltida anor och har tidigare utgjort Gripenbergs säteri, ägt av släkten
Gripenskiöld. I byggnaden inrymdes från mitten av 1910-talet till början av 1930-talet
en småskola.

På flera ställen återfinns grundstenar från de många byggnader som en
gång tillhört säteriet. Vid kvarndammen i anslutning till Fläskabäcken syns
grundstenarna efter den kvarn och det sågverk som tidigare funnits på platsen, från
år 1917 till 1970-talet. I anslutning till sågverket fanns en stickhyvel som ägdes
samfälligt. Betesmarken kring gården vårdas med landskapsstöd. I markerna finns
gott om odlingsrösen. I hagmarken sydväst om gården finns ett omfattande sentida
odlingsröse.

Manbyggnaden på Gripenberg 1:4 uppfördes 1927 och ersatte då ett äldre,
nedbrunnet hus. Byggnaden har ett brutet och valmat tak, frontespis och en fasad
med en starkt gul locklistpanel. Intill bostadshuset finns två faluröda äldre bodar. Den
västligaste av dem, med synlig knuttimring, är flyttad till platsen.
Byggnadsantikvarisk värdering
Sammantaget har landskap och bebyggelse ett högt bevarandevärde. Önskvärt är att
landskapet hålls öppet. Landskapet i anslutning till Gripenberg 1:3 vårdas med
landskapsstöd.


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-20 00:15:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2019-03-06 14:49:11) Kontakta föreningen