Ramnås

Ramnås ligger i socknens västra utkant mot Värnamo. År 1561 anges Ramnås som
en skatteutjord, men 1581 som ett nybyggt kronohemman. Med benämningen utjord
menades vanligen gårdar som etablerats under medeltid men som sedermera
ödelades under agrarkrisen under senmedeltid. Orsakerna till detta kan vara flera,
men vanligen var det gårdar i marginellt läge som ödelades. Markerna utnyttjades
sedan av närliggande gårdar som betesmark eller som ängsmark.
Genom Ramnås by ringlar sig den äldre landsvägen, numera belagd med oljegrus.
Större delen av åkermarken brukas fortfarande och denna är belägen i en svag
sydsluttning ned mot Finnsjön. Genom åkermarkerna går en gräns mellan de två
brukningsenheterna i byn, vilken har markerats med en vällagd stenmur. I öster finns
åkermark som håller på att växa igen, men de små åkrarna syns fortfarande tydligt i
terrängen, då de delvis är omgivna av stenmurar. I väster betas den blockrika marken söder om landsvägen. Även norr om vägen finns hagmark, hägnad av hankgärdesgårdar, vilka idag är ovanliga att se i bruk.
Ramnås 2:1 har en manbyggnad av parstugetyp, uppförd på 1840-talet. Byggnaden
är moderniserad. En rad välbevarade ekonomibyggnader ligger öster om
manbyggnaden, bl a en bod från slutet av 1800-talet i falurött skiftesverk. På den
norra sidan av byvägen ligger en ryggåsstuga med gles faluröd locklistpanel.

 


Förening:

Gällaryds Hembygdsförening

Skapad av: Gällaryds Hembygdsförening (2014-06-19 23:48:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Gällaryds Hembygdsförening (2019-03-06 15:40:15) Kontakta föreningen