Årsmöte 2019


Årsmöte

Söndag 17 mars 2019, Funbo församlingshem

Årsmötesprotokollet finns här som PDF.

1. a Mötets öppnande

Ordförande Stig Gröning hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

b En tyst minut hålls för under året avlidna medlemmar.

Hedersmedlemmen Dan-Erik Oldeberg, som nyligen har avlidit, arbetade i många år aktivt i föreningen. Hans insatser har haft stor betydelse för den omfattande verksamhet föreningen har idag.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Den förelagda dagordningen godkänns.

§ 3. Val av ordförande och sekreterare

Till ordförande för årsmötet väljs Stig Gröning och

till sekreterare Inger Tjäder.

§ 4. Val av justerare tillika rösträknare

Till justeringspersoner väljs Sonja Roug och Ann-Louise Risberg.

§ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Det konstateras att kallelsen till årsmötet utsänts i behörig ordning.

§ 6. Verksamhetsberättelse

Den utsända verksamhetsberättelsen godtas utan uppläsning eller förtydliganden.

§ 7. Kassarapport

Behållningen var vid utgången av år 2018 var 78 593 kr, vilket är

8 220 kr mindre än vid räkenskapsårets ingång.

Medlemsavgifterna från 265 medlemmar har gett 19 875 kr. Under året har medlemsantalet ökat med 21 personer.

Kassarapporten godkänns.

§ 8. Revisionsberättelse

Revisor Ingemann Roug läser upp revisionsberättelsen och föreslår

årsmötet att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet.

Revisionsberättelsen godkänns.

§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

§ 10. Val av styrelseledamöter

Ingrid Bokström, som i och med Dan-Erik Oldebergs bortgång ensam skött valberedningens arbete, meddelar följande:

Valberedningens förslag till årsmötet är omval av Stig Gröning som ordförande för ett år.

Vidare föreslår valberedningen omval av Hans Edlund, Åke Granberg, Inger Gröning, Roger Käck och Inger Tjäder, samtliga på två år.

Årsmötet godtar valberedningens förslag och väljer dessa.

Konstituerande sammanträde för styrelsen kommer att hållas inom kort.

§ 11. Val av revisor och revisorssuppleant

Valberedningen föreslår omval av Ingemann Roug till revisor och Kalle Åberg till revisorssuppleant, båda på två år.

Årsmötet godtar valberedningens förslag och väljer dessa.

§ 12. Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och

Hembygdsförbund och Arbetsgruppen Långhundraleden

Enligt den förstnämnda föreningens regler ges möjlighet för anslutna föreningar att sända ett ordinarie ombud per 50-tal medlemmar, vilket innebär att vår förening kan sända fem ordinarie ombud och några ersättare.

Styrelsen ges mandat att internt utse ombud och ersättare till båda föreningarna.

§ 13. Val av valberedning

Årsmötet föreslår omval av Ingrid Bokström och nyval av Karin Hultgren-Verwijst, båda för ett år.

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget.

§ 14. Framställningar från styrelsen

Inga framställningar har gjorts från styrelsen.

§ 15. Fastställande av årsavgift 2019

Årsmötet beslutar att behålla nuvarande årsavgift, vilken är 75 kr för enskild medlem respektive 150 kr för familj.

§ 16. Övriga frågor

Styrelsen ser gärna att fler deltar i de olika arbetsuppgifter som finns i Sockenstugans Vänners verksamhet. Särskilt efterlyses frivilliga till nationaldagsfirandet. Roger Käck är kontaktperson för serveringen.

§ 17. Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar årsmötet.

 

Inger Tjäder

Sekreterare

 

Sonja Roug               Ann-Louise Risberg

Justerare               Justerare

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: Niklas Landfeldt (2019-09-11 18:37:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Niklas Landfeldt (2019-10-02 05:00:01) Kontakta föreningen