Årsmöte 2013


Om du vill se det justerade protokollet kan du klicka här
Hembygdsföreningen
Sockenstugans Vänner
i Funbo

Årsmöte

Söndag 17 mars 2013

Funbo församlingshem

INLEDNING
Denna söndag då Jungfru Marie Bebådelsedag firas stod föreningen för det välbesökta kyrkkaffet där dagen till ära de 66 närvarande bjöds på våfflor med grädde/sylt samt kaffe.
.
DAGENS INBJUDNA GÄST
var den kände naturfotografen från Uppsala
- Mats Vilhelm -
med bildföredraget
"Fågelvår i Funbo".
Vi fick se kända och sällsynta fåglar medan Mats berättade initierat om dem och deras livsbetingelser i vår närmiljö.
Mycket uppskattat.
§1. Mötets öppnande
Ordföranden förklarade årsmötet öppnat.
.

§2. Godkännande av dagordningen
Den förelagda dagordningen godkändes efter
förslag från styrelsen om att lägga in en
paragraf med lydelsen "Framställningar från
styrelsen" som § 15, före "Övriga frågor".
.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för årsmötet valdes Stig Gröning och till sekreterare Åke Granberg.
.
§ 4. Val av justerare tillika rösträknare
Till justeringspersoner valdes Agneta Hellman och Gösta Brundin.
.
§ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att kallelsen till årsmötet utsänts i behörig ordning.
.
§ 6. Verksamhetsberättelse / Årsberättelse
Den utsända verksamhetsberättelsen (på baksidan av kallelsen) godtogs utan
uppläsning eller förtydliganden.
.
§ 7. Kassarapport
Ordföranden hade fått uppdraget av kassören att i dennes frånvaro läsa upp och
kommentera delar av kassarapporten.
Behållningen vid räkenskapsårets slut är 22 998 kr, vilket är ca 3 753 kr mindre än vid räkenskapsårets ingång.
Minskningen under 2012 är dock ca 1 000 kr lägre än året dessförinnan och kan
under innevarande år komma att bli ännu lägre genom förra årets beslut att höja
medlemsavgiften från och med i år.
.
§ 8. Revisionsberättelse
P-0 Björk läste upp revisionsberättelsen och avslutade med att styrelsen föreslås
ansvarsfrihet.
.
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
.
§10. Val av styrelseledamöter
Sekreteraren meddelade att i tur att avgå som styrelseledamöter är Henrik Ljungblom, Roger Käck, Ingrid Bokström och Åke Granberg.
Agneta Hellman, som sammankallande valberedare, tillsammans med Dan-Erik
Oldeberg, meddelade att Henrik Ljungblom avböjer omval och lämnar därefter
valberedningens förslag till omval för Roger Käck, Ingrid Bokström och Åke Granberg.
Nyval föreslås för Birgitta Arenlid, Marielund.
Årsmötet godtar valberedningens förslag och väljer Birgitta Arenlid som ny
styrelseledamot på två år samt omval av de övriga på två år.
Konstituerande stämma för den nya styrelsen kommer att hållas inom kort.
.
§11. Val av revisor och revisorssuppleant
I tur att avgå är revisor P-0 Björk och revisorssuppleant Ingemann Roug.
Valberedningens förslag är omval för båda. Båda omvaldes.
.
§12. Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och
hembygdsförbund
Till ombud omvaldes Åke Granberg och till ersättare Birgitta Andersson.
.
§13. Val av valberedning
Som valberedning omvaldes Agneta Hellman och Dan-Erik Oldeberg. Agneta Hellman sammankallande.
.
§ 14. Fastställande av årsavgift
Den förra året beslutade avgiftshöjningen för innevarande år till 75 kr för enskild
medlem resp 150 kr för familj fastställdes även gälla för år 2014.
.
§15. Framställningar från styrelsen
Ett önskemål från styrelsen framställdes gällande förändring av det sätt på vilket
kallelsen till föreningens årsmöten görs. Styrelsen anser att stadgekravet om skriftlig kallelse även uppfylls om årsmöteskallelsen sänds via e-post till de medlemmar som har möjlighet att ta emot e-post. Motiveringen är att e-post sparar pengar och papper men innebär också ett krav från mottagarens sida att regelbundet kontrollera sin epost.
En namnlista cirkulerade för frivillig anteckning av namn och e-postadresser.
Efter avstämning med medlemslistan kommer medlemmar som inte var närvarande att få en förfrågan om möjligheten.
.
§16. Övriga frågor
Inga frågor från de församlade.
Från styrelsens sida togs tillfället att meddela de församlade om att Sockenstugans
vänner och Bälinge hembygdsförening är engagerade i ett pilotprojekt tillsammans
med Upplandsmuseet rörande registrering av föreningarnas respektive samlingar av museiföremål. Detta sker i en lättversion av Primus, en databas som ägs av norska staten och som stora museer t ex Nordiska museet använder sig av. Vi har nu del i utvecklingen av den databasen som på sikt ska passa och kunna användas av alla svenska hembygdsföreningar som då genom internet kan göra sina samlingar tillgängliga för allmänheten.
.

Innan årsmötet avslutades påkallade ordföranden en TYST MINUT för de under året avlidna medlemmarna varunder alla förblev stående i respekt och vördnad..

Ordföranden tackade alla som stått för arrangemanget med förtäringen och framkallade en applåd. Som avslutning sjöng sedan de under årsmötet 45 närvarande Upplandssången och Sockenstugans visa medan ordföranden själv trakterade dragspelet på magen och med Elisabeth Granberg som stöd för sången.

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2013-04-03 20:15:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:23:39) Kontakta föreningen