Protokoll 2012-05-24


FÖRENINGEN FUNBOSJÖN VÄL
Protokoll från årsmöte 2012-05-24, Sockenstugan i Funbo

§1 Mötet öppnades genom att ordföranden Stig Bengtsson hälsade
mötesdeltagarna välkomna.

§2 Närvarande var Ann-Louise Bengtsson, Stig Bengtsson, Arne Forsberg,
Charlotte Freiman, Hans Furster, Ove Grenmark, Inger Gröning, Rolf Jansson,
Thomas Kumlin, Stig Lindahl, Christina Nordquist, Per Nyman och Per Wallentinson.

§3 Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst. Dagordningen (bil. 1) fastställdes.

§4 Till mötesordförande valdes Stig Bengtsson.

§5 Till mötessekreterare valdes Inger Gröning.

§6 Till justeringsmän valdes Per Wallentinson och Thomas Kumlin.

§7 Verksamhetsberättelsen för år 2011 (bil. 2) lästes upp av Stig Bengtsson.
Mötesdeltagarna gavs tillfälle att ställa frågor och kommentera under uppläsningen.

§8 Bokslutet (bil. 3) redovisades.

§9 Revisionsberättelsen (bil. 4) föredrogs av Charlotte Freiman. §10 Styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.

§11 Mötet valde funktionärer enligt följande: ordförande Stig Bengtsson -1 år, sekreterare
Inger Gröning - 2 år, kassör Christina Nordquist - 2 år, revisor Charlotte Freiman -
2 år, revisorssuppleant Thomas Kumlin -1 år, valberedning Stefan Holm och Anders
Nordquist -1 år, ledamöter Rolf Jansson och Per Nyman -1 år.

§12 Skrift om våtmarksanläggningen i Frötunaviken gjordes tillgänglig för deltagarna.

§13 Information om planerna för att bilda ett vattenråd för Funbosjön gavs av Rolf
Jansson.
Styrelsen har kontaktat Länsstyrelsen som uppmuntrar till bildandet av vattenråd för
bevarandet av små sjöar. Funbosjön ingår i ett skyddat område inom Natura 2000 och
kan räkna med ekonomiskt bidrag för naturvårdande insatser. Mötet tillstyrkte
planerna på bildandet av ett vattenråd. Diskuterades för- och nackdelar med eventuell
reglering av sjöns vattennivå.

§14 Förslag om höjning av medlemsavgiften från 100 till 150 kronor avslogs.

§15 Övriga frågor

• Förslag om revidering av föreningens informationsskrift tillstyrktes.

• Förslag rörande fiskereglering i Funbosjön diskuterades av årsmötet som
efterfrågade argument för och konsekvenser av en sådan reglering.

Klicka här om du vill se en bild av det det justerade protokollet.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-08-26 08:38:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:54:41) Kontakta föreningen