Protokoll 2013-05-20


FÖRENINGEN FUNBOSJÖN VÄL
Protokoll från årsmöte 2013-05-20, Sockenstugan i Funbo

Årsmötets öppnande föregicks av ett oannonserat inslag som inte i förväg var
förberett som ett ärende inom årsmötets förhandlingar. Inslaget förbises
därmed som en punkt utanför det här redovisade årsmötesprotokollet.

§1 Mötet öppnades genom att ordföranden Stig Risberg hälsade mötesdeltagarna välkomna.

§2 Närvarande var Kicki Nordquist, Lotti Freiman, Solveig Bergquist Persson,
Per Nyman, Maud Ingevaldsson, Rolf Jansson, Arne Forsberg,
Kjell Sjödahl Svensson, Alex Hedlund, Thomas Kumlin, Anders Landfeldt,
Ann-Louise Risberg, Birgitta Lindahl, Stig Lindahl,
Stig Risberg (tidigare Bengtsson) och Inger Gröning.

§3 Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst. Dagordningen (bil. 1) fastställdes.

§4 Till mötesordförande valdes Stig Risberg.

§5 Till mötessekreterare valdes Inger Gröning.

§6 Till justeringsmän valdes Solveig Bergquist Persson och
Kjell Sjödahl Svensson.

§7 Verksamhetsberättelsen för år 2012 (bil. 2) lästes upp av Stig Risberg.

§8 Bokslutet (bil. 3) redovisades.

§9 Revisionsberättelsen (bil. 4) föredrogs.

§10 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och bedömdes ha välskött ekonomi.

§11 Mötet valde funktionärer enligt följande:
ordförande Stig Risberg - 2 år,
sekreterare Inger Gröning -1 år,
kassör Christina Nordquist -1 år,
revisor Charlotte Freiman -1 år,
revisorssuppleant Thomas Kumlin - 2 år,
ledamöter Per Nyman - 2 år,
Per Wallentinsson - 2 år,
Arne Forsberg - 1 år,
valberedning - Anders Nordquist, Stefan Holm.

§12 Övriga frågor
Föreslogs att föreningens styrelse undersöker inrättandet av en fond kopplad till
Natura 2000. Diskuterades höjning av medlemsavgiften vilket undersöks i ljuset av
årets frivilliga bidrag inför nästa årsmöte.

Föreslogs av Rolf Jansson att föreningen begär att få en projektledare på
Länsstyrelsen som kan driva föreningens intressen när det gäller frågor
bl.a. om vattenregleringar i Funbosjön.
Föreslogs att föreningen marknadsför sig i fler sammanhang t.ex. vid nationaldagen
i Sockenstugan och i vidare geografiska områden runt Funbosjön.

Klicka här om du vill se en bild av det justerade protokollet.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2013-10-02 18:01:06) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:54:05) Kontakta föreningen