Vårutflykt 2014


Lördagen 10 maj samlades ett 40-tal personer för att besöka Hallkvedsparken under ledning av Pär Eriksson från Upplandsstiftelsen.
Pär började med att berätta om hur viktiga naturliga skogsbryn är för faunan, särskilt för insekternas möjligheter att sprida sig mellan olika marker. Under promenaden pekade han ut ett antal ovanliga lavar, tickor och svampar varav många endast lever på död ved.

En ovanlig art är Linddyna, som växer på gamla lindar. Vi tittade också på Korkmusslingen (som växer på ek) och Lunglav som vi hittade på lönnarna i allén närmast gården.
Parken innehåller också ganska många sällsynta insektsarter, varav några endast hittats på denna lokal i Uppland.
De gamla ekarna med sina håligheter är viktiga för t ex kattuggla och fladdermöss, men innehåller även många olika insektsarter.
Flera arter som t ex Lunglaven indikerar att området har lång skoglig kontinuitet och att där har funnits ädellövskog sedan hundratals år.
Området avsattes som park av förre ägaren Göran Atmer som planterade in t ex Avenbok på 1950-talet. För 2-3 år sedan glesades skogen ut för att gynna ädellövträden och därmed också floran och faunan som är knutna till dessa.
Tyvärr kom det ett lättare regn på slutet av utflykten så ett antal fikasugna personer avslutade med att njuta av sin matsäck i Sockenstugan innan vi skildes åt.

Text Sonja Jansson.

 
(Som vanligt kan du klicka på en bild för att se en större bild i ett nytt fönster.)
Pär berättar om vikten av att låta döda träd få ligga kvar. Ekar och denna miljö är viktig ur många aspekter, bla för fladdermössen. Marie Atmer berättar att man fortsätter med parkvården i hennes pappas anda.
Även korna lyssnade till Pär. Thomas Kumlin hade förhör med korna på kvällen. :-) "Lunglav (Lobaria pulmonaria) är en bladlav som växer på lövträds-stammar, sällsynt också på klippor, i områden med nederbördrikt klimat."
Källa: Wikipedia
På nästa bild kan man se hur vacker denna oansenliga almlav
(Gyalecta ulmi) är.
"Almlav är en skorplav med tätt sittande, upp till 2 mm breda, apothecier som har en karaktäristisk tegelröd disk med vit, ojämn kant."
Källa: Leif Andersson, Svante Hultengren & Göran Thor 1999. Artdatabanken, SLU 2010-01-19
Pär avtackas av vår ordförande Stig Gröning. Det var skönt att kunna sitta inomhus i sockenstugan när det började droppa utomhus.

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: Niklas Landfeldt (2014-05-30 09:14:32) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:47:29) Kontakta föreningen