Årsmöte 2018


Justerat protokoll

SÄRSKILT PROGRAM

Traditionsenligt stod föreningen för kyrkkaffet efter gudstjänsten i Funbo kyrka. Innan årsmötet inleddes hölls en brödauktion. Den nye kantorn, Åke Sällström, på piano, och violinisterna Julia Fejes och Mikaela Sällström bjöd på ett mycket uppskattat musikaliskt program.

Cirka 25 personer deltog i årsmötet.

 • 1. a Mötets öppnande

Vice ordföranden Gösta Brundin hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

        b           En tyst minut hålls för under året avlidna medlemmar.

 • 2. Godkännande av dagordningen

Den förelagda dagordningen godkänns.

 • 3. Val av ordförande och sekreterare

 Till ordförande för årsmötet väljs Gösta Brundin och till sekreterare Inger Tjäder.

 • 4. Val av justerare tillika rösträknare

 Till justeringspersoner väljs Agneta Hellman och Anders Landfeldt.

 • 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande

Det konstateras att kallelsen till årsmötet utsänts i behörig ordning. 

 • 6. Verksamhetsberättelse

Den utsända verksamhetsberättelsen godtas utan uppläsning eller förtydliganden.

 • 7. Kassarapport

Behållningen var vid utgången av år 2017 var 86 963 kr, vilket är

32 991 kr mer än vid räkenskapsårets ingång. Enligt beslut på föregående årsstämma har 34 196 kr överförts till föreningen från Funbosjöns Väl.

Medlemsavgifterna från 244 medlemmar har gett 18 300 kr. Under året har medlemsantalet minskat med 17 personer.

Kassarapporten godkänns.

 • 8. Revisionsberättelse

Revisor Ingemann Roug läser upp revisionsberättelsen och föreslår årsmötet att styrelsen beviljas full ansvarsfrihet.

Revisionsberättelsen godkänns.

 • 9. Ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

 • 10. Val av styrelseledamöter

Valberedningen med Dan-Erik Oldeberg och Ingrid Bokström  (sammankallande) meddelar följande:

Valberedningens förslag till årsmötet är omval av Stig Gröning som ordförande för ett år.

Vidare föreslår valberedningen omval av Gösta Brundin, Sonja Jansson och Berit Landfeldt, samtliga på två år.

Inger Gröning och Stig Risberg, som sedan föregående år har varit adjungerande från den nedlagda föreningen Funbosjöns Väl, föreslås ingå som ledamöter i styrelsen. Inger Gröning föreslås ersätta Birgitta Andersson, som avböjt omval, i styrelsen. För Inger Gröning föreslås nyval på ett år och för Stig Risberg nyval på två år.

Årsmötet godtar valberedningens förslag och väljer dessa.

Konstituerande sammanträde för styrelsen kommer att hållas inom kort.

 • 11. Val av revisor och revisorssuppleant

Ingemar Roug valdes till revisor och Kalle Åberg till revisorssuppleant, båda på två år, vid föregående årsmöte.

Inger Wiklund föreslås väljas till revisor och Solveig Oldeberg till revisorssuppleant för en tid av två år.

Årsmötet godtar valberedningens förslag och väljer dessa. 

 • 12. Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och

Hembygdsförbund och Arbetsgruppen Långhundraleden

Enligt den förstnämnda föreningens regler ges möjlighet för anslutna föreningar att sända ett ordinarie ombud per 50-tal medlemmar, vilket innebär att vår förening kan sända fem ordinarie ombud och några ersättare.

Styrelsen ges mandat att internt utse ombud och ersättare till båda föreningarna.

 

 • 13. Val av valberedning

Årsmötet föreslår omval av Ingrid Bokström och Dan-Erik Oldeberg.

Årsmötet beslutar i enlighet med förslaget. 

 • 14. Framställningar från styrelsen

Inga framställningar har gjorts från styrelsen.

 • 15. Fastställande av årsavgift 2019

Årsmötet beslutar att behålla nuvarande årsavgift, vilken är 75 kr för enskild medlem respektive 150 kr för familj.                    

 • 16. Övriga frågor

Utlottning sker av Sockenstugans Vänners kalender för 2018. Inger Gröning informerar om planerna för kommande års kalender, som har mottot natur och kultur i Funbo.

Sonja Jansson informerar om den ansökan om EU-bidrag som föreningen och kyrkan (huvudansvarig) lämnat till Länsstyrelsen (Hembygdsgård 2020).

Styrelsen ser gärna att fler deltar i de olika arbetsuppgifter som finns i Sockenstugans Vänners verksamhet. Särskilt efterlyses frivilliga till nationaldagsfirandet.

 • 17. Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar årsmötet.

Inger Tjäder
Sekreterare

 

Agneta Hellman                                                         Anders Landfeldt
Justerare                                                                      Justerare

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: Niklas Landfeldt (2018-05-21 18:00:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-09 18:57:52) Kontakta föreningen