Livets nödtorft i Funbo


Texten som följer är kopierad från kapitlet som heter
Lanthandeln kommer till Funbo.

Den som först vågade försöket att utnyttja den nya näringsfriheten här i socknen var rusthållare och hemmansägaren i Åkerby Carl Philipsson.
Den 7 febr. 1867 inlämnar han anmälan om sin avsikt att driva handel vid Brokvarn nere vid Funbo bro.

Han arrenderade Brokvarn av Hallqved. Han höll även en affär nere i södra rummet i sin bostad i Åkerby 31. Den gård som i dag brukas av Rune Eriksson. Denna verksamhet drev han några år, vilket framgår av gamla brev.

Snart dyker emellertid en konkurrent upp.
Hemmansägaren P.W. Jansson, Åby, lämnar den 17 okt. 1872 in sin anmälan om att han ämnar driva handel i Funbo. Han börjar som så mången lanthandlare i liten skala genom att använda ett rum i en liten stuga på Åby. Denna stuga den s.k. skomakarstugan finns ännu kvar och den ligger mitt emot infartsvägen till Åby vid gamla vägen.

De första 10 åren tycks ha gått bra, ty den 14 mars 1882 upplåter och utarrenderar A. Eriksson på Ernevi åt handlanden P.W. Jansson på trettio år ett stycke åker och backe invid Åby rågång av kronoskattehemmanet N:r 1 Ernevi by mot att 100 kr. erlägges vid tillträdet och 50 kr betalas i arrende varje år den 14 mars.

Överenskommelsen upptar ett par punkter värda uppmärksamhet t.ex.

"Denna lägenhet, som af honom uppbygges till handelsbod och husrum, skall uppföras snyggt och trevligt. Så att den icke misspryder platsen."
Vidare står:
"Ägaren av marken förbinder sig att uppföra ett vagnslider på stolpar med tak för att af vägfarande begagnas mot rättighet att ägaren får taga den blivande gödslen."

"Arrendatorn lämnes tillstånd att i diket på vänster sida om vägen från Ernevi räknat upptaga en brunn, därav halva kostnaden betalas av markägaren. Arrendatorn får rätt till sommarbete för en ko och han förbinder sig att noggrant rätta sig efter lag och ordning rörande handelsrättigheter."

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-02-25 19:57:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2022-11-12 13:30:38) Kontakta föreningen