Årsmöte 2012


Om du vill se det justerade protokollet kan du klicka här

Sockenstugans Vänner
i Funbo

Årsmöte

Söndag 18 mars 2012

Funbo församlingshem

INLEDNING
Denna midfastosöndag stod föreningen för det välbesökta kyrkkaffet där det bjöds på smörgås samt kaffe med kaka.
Därefter hölls auktion på hembakat bröd, med Elisabeth Granberg som utropare, till förmån för fasteinsamlingen i Svenska kyrkans internationella arbete.
§1. Mötets öppnande
Ordföranden förklarade årsmötet öppnat.
.

§2. Godkännande av dagordningen
Den förelagda dagordningen godkändes.
.
§ 3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för årsmötet valdes Stig Gröning och till sekreterare Åke Granberg.
.
§ 4. Val av justerare tillika rösträknare
Till justeringspersoner valdes Tomas Anderman och Agneta Hellman.
.
§ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att kallelsen till årsmötet utsänts i behörig ordning.
.
§ 6. Verksamhetsberättelse / Årsberättelse
Den utsända verksamhetsberättelsen (på baksidan av kallelsen) godtogs utan
uppläsning eller förtydliganden.
.
§ 7. Kassarapport
Kassören Bosse Wesslén läste upp och kommenterade vissa delar i kassarapporten.
Behållningen är 26 751 kr, vilket är ca 4 800 kr mindre än vid räkenskapsårets ingång.
Minskningen beror på kostnaden för inköp av ett administrationsprogram för
föreningens ekonomi och medlemshantering samt inköp av
material till försäljning
(Funbos sockenvapendekal i två olika varianter).
.
§ 8. Revisionsberättelse
P-0 Björk läste upp revisionsberättelsen och avslutade med att styrelsen föreslås
ansvarsfrihet.
.
§ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
.
§10. Val av styrelseledamöter
Sekreteraren meddelade att i tur att avgå som styrelseledamöter är Birgitta
Andersson, Gösta Brundin, Stig Gröning och Sanna Graan Östlund.
Sanna Graan Östlund har meddelat att hon avböjer omval.
Agneta Hellman som sammankallande valberedare tillsammans med Dan-Erik
Oldeberg lämnar valberedningens förslag till omval av Birgitta Andersson, Gösta
Brundin och Stig Gröning. Nyval föreslås för Sonja Jansson, Funbo Broby.
Årsmötet godtar valberedningens förslag och väljer Sonja Jansson som ny
styrelseledamot på två år samt omval av de övriga på två år.
Konstituerande stämma för den nya styrelsen kommer att hållas inom kort.
.
§11. Val av revisor och revisorssuppleant
I tur att avgå är revisor Herbert Johansson och revisorssuppleant C-E Åberg.
Valberedningens förslag är omval för båda. Båda omvaldes.
(Revisor P-0 Björk och suppleant Ingemann Roug står i tur att avgå år 2013.)
.
§12. Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och
hembygdsförbund
Till ombud omvaldes Åke Granberg och till ersättare Birgitta Andersson.
.
§13. Val av valberedning
Som valberedning omvaldes Agneta Hellman och Dan-Erik Oldeberg. Agneta Hellman sammankallande.
.
§ 14. Framställningar från styrelsen
1. Förslag till nya stadgar
Vid förra årsmötet gavs uppdraget åt styrelsen att aktualisera föreningens gamla
stadgar. En arbetsgrupp med revisor P-0 Björk, Dan-Erik Oldeberg och Åke Gran-
berg har under året arbetat med att sammanföra de gamla stadgarna med den
standardmali som Sveriges Hembygdsförbund tillhandahåller för hembygdsföreningar.
På begäran lästes stadgeförslaget upp i sin helhet. Avvikande åsikter uttrycktes
ifråga om ordvalet i två paragrafer.
Stadgeförslaget - Medlemskap § 4.1 sista meningen
... Föreningens styrelse kan besluta att vägra medlemskap i fall där person inte
delar föreningens grundsyn.
Efter diskussion beslöts att stadgeförslaget i § 4.1 ändras till:
... Föreningens styrelse kan besluta att utesluta person i fall där föreningens grundsyn inte delas.
Stadgeförslaget - Styrelse § 8.7
Föreningens firma tecknas av två personer utsedda av styrelsen, dels i förening, dels varför sig.
Det framkom vid diskussion att denna lydelse med både kollektiv och enskild
firmateckning inte gällt tidigare varför kontroll av de rätta förhållandena påkallades.
Beslut vid konstituering efter årsmötet i mars 2011: Styrelsen enades om att
föreningens firma i fortsättningen ska tecknas av kassören Bosse Wesslén.
Stadgeförslaget i § 8.7 ändras till det aktuella förhållandet:
Föreningens firma tecknas av en av styrelsen därtill utsedd person.
Efter ovannämnda ändring och kontroll fastställdes stadgarna av stämman.
Meddelades i anslutning därtill att den grundöverenskommelse som gällt mellan
föreningen och Funbo församling om sockenstugans nyttjande förnyades med
anledning av de nya stadgarnas införande och att Funbo församling är förenad med
Danmark i Danmark-Funbo församling.
2. Förslag att utse Dan-Erik Oldeberg och Hanna-Lisa Ek till hedersmedlemmar.
Beslutades att båda utses till hedersmedlemmar och blir befriade från att erlägga
årsavgift.
.
§15. Fastställande av årsavgift
Förslag lämnades från styrelsen att höja årsavgiften till 75 kr för enskild medlem resp 150 kr för familj.
Olika röster hördes för och emot förslaget. Rösträkning genom handuppräckning.
Utfall: 24 röster för höjning och 10 emot höjning.
Förslaget antogs.
.
§16. Övriga frågor
Allmänna funderingar om styrelsens ambitioner inför framtiden i och med den
beslutade avgiftshöjningen. Redogjordes kort för planerad vårutflykt, nationaldag,
höstutflykt samt berättarafton. Planer på studiecirkel.
Efterfrågades hur den planerade satsningen på att få sätta upp sockenvapnet vid de
gamla sockengränserna avlöper. Besked gavs att de lagliga utsikterna för att få sätta
upp denna typ av skylt för vägfarande är så gott som obefintlig enligt det förhandsbesked som lämnats. Ärendet ej avslutat.
.
Avslutning
Dan-Erik Oldeberg framförde sitt och Hanna-Lisa Eks tack för årsmötets beslut att utse dem till hedersmedlemmar.
.

SÄRSKILT INBJUDEN GÄST

Årsmötet avslutades med att Malin Forsvall, musiketnolog med speciellt intresse av bygdevisor av olika slag underhöll och engagerade oss att själva medverka i flera visor.
.
Innan vi skildes åt sjöng vi alla den "nya Sockenstugans visa" med ackompanjemang av Stig Gröning med dragspelet på magen.
Vid årsmötet var 45 personer närvarande.

 

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-04-11 18:57:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:23:55) Kontakta föreningen