Årsmöte 2011


Om du vill se det justerade protokollet kan du klicka här

Sockenstugans Vänner
i Funbo

Årsmöte

Söndag 20 mars 2011

Funbo församlingshem

INLEDNING
Inledningsvis bjöds vi på musik och sång av medlemmar i Funbo kyrkokör under ledning av Martin Ljungdahl. Sångpremiär för den av Elisabeth Granberg omarbetade
"Sockenstugans visa" från 1971 inför föreningens 40-års-jubileum.
De 57 närvarande bjöds sedan på risgrynsgröt och smörgås samt kaffe med kaka.
$ 1. Mötets öppnande
Ordföranden förklarade årsmötet öppnat.
.
$ 2. Godkännande av dagordningen
Den förelagda dagordningen godkändes med
tillägg av två beslutsärenden under paragraf 15.
.
$ 3. Val av ordförande och sekreterare
Till ordförande för årsmötet valdes Stig Gröning och till sekreterare Åke Granberg.
.
$ 4. Val av justerare tillika rösträknare
Till justeringspersoner valdes Bo Wesslén och Sonja Roug.
.
$ 5. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Det konstaterades att kallelsen till årsmötet utsänts i behörig ordning.
.
$ 6. Verksamhetsberättelse / Årsberättelse
Den utsända verksamhetsberättelsen (på baksidan av kallelsen) godtogs utan uppläsning eller förtydliganden.
.
$ 7. Kassarapport
Kassören Dan-Erik Oldeberg läste upp och kommenterade vissa delar i
kassarapporten. Behållningen är 31557 kr, vilket är ca 5000 kr mer än vid
räkenskapsårets ingång.
Under året har gåvor på 11 500 kr skänkts till föreningen från Karin Brincks dödsbo att användas i Karins anda.
Kostnaden för en inköpt bildvisningsprojektor har delats mellan Danmark-Funbo församling och föreningen.
En fråga ställdes om varför inga ränteuppgifter redovisades. Kommenterades av
kassören med att beloppen var för låga för att ge inkomstränta.
.
$ 8. Revisionsberättelse
P-O Björk läste upp revisionsberättelsen och avslutade med att styrelsen föreslås
ansvarsfrihet.
.
$ 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
.
$ 10. Val av styrelseledamöter
Ordföranden meddelade att i tur att avgå ur styrelsen är Dan-Erik Oldeberg, Henrik Ljungblom, Roger Käck, Ingrid Bokström och Åke Granberg.
Dan-Erik Oldeberg har avböjt omval.
Agneta Hellman som valberedare har till ordföranden lämnat valberedningens förslag att nyval föreslås för Bo Wesslén, Selknä och omval för de övriga.
Årsmötet godtar valberedningens förslag och väljer Bo Wesslén som styrelse-ledamot på två år samt omval två år för de övriga nämnda.
Konstituerande stämma för den nya styrelsen kommer att hållas inom kort.
.
$ 11. Val av revisor och revisorssuppleant
I tur att avgå är revisor Per-Olof Björk och revisorssuppleant Ingemann Roug.
Valberedningens förslag är omval för båda.
Båda omvaldes.
Revisor Herbert Johansson och suppleant C-E Åberg står i tur att avgå år 2012.
.
$ 12. Val av ombud och ersättare i Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund
Till ombud valdes Åke Granberg och till ersättare Birgitta Andersson.
.
$ 13. Val av valberedning
Som valberedning utsågs Agneta Hellman och den nu avgående styrelseledamoten
Dan-Erik Oldeberg. Agneta Hellman sammankallande.
.
$ 14. Fastställande av årsavgift
Årsavgiften för 2012 fastställdes till nuvarande 50 kr/person eller 100 kr/familj.
.
$ 15. Övriga frågor
De inledningsvis till dagordningen meddelade tillagda beslutsärendena gäller följande:
15 a) Sockenvapnet
Sekreteraren redogjorde kort för det projekt som styrelsen under hösten och
vintern har arbetat med för att hitta lämpliga motiv som kännetecknar socknen,
dess natur eller verksamhet eller särskilda föremål vilka kan ingå i en vapensköld.
De valda motiven måste väljas med omsorg och komponeras i den form och färg
som kan antas bli godkänt inför en registrering hos Svenskt Vapenregister.
Efter hand har tre motiv valts ut för en tänkt komposition -Funbobron-aspen -strömstaren.
Eventuellt kan strömstaren uteslutas. Några av de senaste skisserna
presenterades och årsmötet var positiva till valen av motiv men viss tveksamhet
framfördes över brons utformning och färg. Efter antagande blir detta sockenvapen
unikt för Funbo och utgör Funbos identitet och kan användas fritt.
Frågan ställdes om styrelsen fick mandat att på egen hand fortsätta och avsluta
projektet. Detta besvarades jakande.
Förhoppningen finns att ett färdigt förslag kan förevisas på nationaldagen.15 b) Föreningens stadgar
Sedan en tid har föreningens stadgar efterfrågats och dessa har nu anträffats i en
odaterad och icke undertecknad form varför styrelsen anser det nödvändigt att
detta ombesörjs så snart som möjligt. Samtidigt bör en översyn av vissa delar i
stadgarnas formalia göras.
Frågan ställdes även här om styrelsen fick mandat att på egen hand aktualisera
stadgarna. Detta besvarades jakande.
15 c) Därutöver meddelades från styrelsen att en förändring av dagordningen
kommer att ske fr o m nästa år. Det anses angeläget att där tillförs en särskild
punkt som förslagsvis kan heta "Framställningar från styrelsen". Där ska redovisas
de framställningar som årsmötet har att ta beslut om och eftersom medlemmarna
tillsänds dagordningen med kallelsen ges därmed tid för medlemmarna att
förbereda sitt ställningstagande.
15 d) En kort fråga ställdes till sist om det inte var möjligt att få bort öretalen i
kassarapporten. Frågan överlåts till den som får funktionen som kassaförvaltare
efter konstitueringen av styrelsen.
.
$ 16. Avslutning
Årsmötet avslutades med att den avgående styrelseledamoten, kassaförvaltaren och
alltiallo under minst 20 års tid, Dan-Erik Oldeberg, avtackades med blommor och
present för honom och makan Solveig med löfte om att fler presenter kommer att
föräras Dan-Erik vid den stundande nationaldagen då också föreningen firar sitt
40-årsjubileum.
Dan-Erik Oldeberg tackade sedan årsmötesdeltagarna för många års trevlig
gemenskap och tillägger lyckligtvis att han kan tänka sig kvarstå som stugvärd.
Innan vi skildes åt sjöng vi alla den "nya Sockenstugans visa med ackompanjemang
av ordföranden vid pianot.

SÄRSKILT PROGRAM

Innan årsmötet inleddes berättade Lars-Erik Karlsson från Rasbo Hembygdsgille mycket intressant och roande i ord och bild hur våra socknar förhöll sig till varandra när vi tillhörde samma härad.

Förening:

Sockenstugans Vänner i Funbo

Skapad av: (2012-03-07 22:09:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sockenstugans Vänner i Funbo (2019-05-10 07:51:21) Kontakta föreningen